Trešdiena, 2021. gada 08 . decembris

Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

  • -A
  • A
  • +A

Dabas objekti un takas

Babītes novada ziemeļu daļa atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā, bet dienvidu daļa – Viduslatvijas zemienes tīreļu līdzenumā. Robežojas ar Rīgu, Mārupes novadu, Olaines novadu, Jelgavas novadu, Tukuma novadu un Jūrmalu.

Novada teritorijas liela daļa ir pārpurvota. Rietumu daļā iestiepjas kūdras atradne Ķemeru-Smārdes tīrelis un Slokas-Labais-Kašķu purvs.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Babītes novadā:

  • Ķemeru nacionālais parks (daļa),
  • Beberbeķu dabas parks,
  • Dabas liegums „Babītes ezers”,
  • Dabas liegums „Cenas tīrelis” (daļa).

Lielākā daļa no novada teritorijā esošajiem mežiem ir Rīgas pilsētas īpašumi, ko pārvalda SIA „Rīgas meži”. Nozīmīga Babītes novada īpatnība ir lauksaimniecības polderu teritorijas.

Babītes pagasta virsa ir līdzena, pagasta vidusdaļu šķērso Nordeķu – Kalnciema kāpu grēda, kas izveidojusies Baltijas ledus ezera krastā. Pie Līberiem kāpu augstums sasniedz 24,4 m vjl. Pagasta ZR malā atrodas Babītes ezers, kurā ietek Neriņa ar Dzilnupi un Miglupīte. ZA malā atrodas Daugavas pieteka Hapaka grāvis (Rātsupīte), A daļā Božu ūdenskrātuve – uz Dzilnupes un Beberbeķu dzirnavezers – uz Beberbeķu strauta.

Pagasta D daļu (uz Mārupes, Olaines, Jelgavas un Babītes novadu robežas) aizņem Cenas tīreļa R daļa ar daudziem akačiem un ezeriņiem, Ložmetējkalna – Kapteiņu purva A daļa (Rāvājs, Gailīšu purvs) un Antiņu purvs (Maztīrelis). Pagasta Z daļā atrodas Babītes–Slēperu purva R daļa – zemais purvs, kur ierīkots Babītes polderis. Pagasta D daļā ir lieli mežu masīvi.

Salas pagasts atrodas Babītes novada Z daļā, Piejūras zemienes Rīgavas līdzenuma R malā starp Babītes ezeru un Lielupes lejteci. Teritoriju klāj plakans vai nedaudz viļņots smilšains līdzenums. Pagasta R malā atrodas Krāckalni (sena kāpu virkne), kas tikai daļēji iesniedzas Salas pagasta teritorijā. Virsas augstums Salas ZA pie Varkaļu kanāla 9,9 m, Baņķu pļavās 1,6 m, R pie Remešiem 12,5 m vjl. Meži aizņem 25% pagasta platības. Lielupe (pagasta teritorijā 25 km gara) veido pagasta robežu ar Jūrmalas teritoriju.

Spuņņupe, Jaunupe, Grāvgals – ir bijušais Babītes ezera savienojums ar Lielupi, kas pastāvēja no 1816. – 1988. gadam. Sākotnēji tas bija neliels grāvis pie Spuņciema, kas izrakts no ezera līdz Lielupei. Palu ūdeņi to izskaloja ap 100 m platu un 8 m dziļu, tāpēc 1988. gadā tika izrakts Varkaļu kanāls, kas savieno Babītes ezera ZA stūri ar Lielupi. Tam tika ierīkots tilts un slūžas.

1989. gadā Spuņņupes savienojumu ar Lielupi aizšķērsoja ar autoceļa dambi Babītes ezera R daļā.

1,5 km garā Gātes upes, kas savieno Lielupi ar Babītes ezera R daļu, tecēšanas virziens galvenokārt ir no Lielupes uz ezeru un tālāk uz Varkaļu kanālu. Gātei ir vairāki atzari, un tās krastos ir izveidoti polderu dambji.

Salas pagastā atrodas daļa Kašķu un Labā purva.

Dabas objekti un takas

Dabas liegums „Babītes ezers”

Atrašanās vieta: Babītes un Salas pagasts. 

Gaļinas Buntes foto

Babītes ezers (kop.pl. 2988 ha) – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar vidējo dziļumu 1-2 m, vidēji aizaudzis, ir bagāts ar parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem.

Babītes ezers ir 7. lielākais ezers Latvijā. Ezerā ir liela zivju sugu daudzveidība. Babītes ezers ir arī viena no 10 izcilākajām putnu novērošanas vietām Latvijā. Ezers ir nozīmīga ūdensputnu ligzdošanas, spalvu maiņas un atpūtas vieta putnu caurceļošanas laikā. Konstatētas 184 putnu sugas, no kurām 36 ligzdo ezerā. Nozīmīgākās aizsargājamās putnu sugas, kas novērotas: pļavu lija, lauku lija, gugatnis, grieze un purva tilbīte. 

Ezera krasti ir iedambēti (vairāk nekā 5 km), jo plūdu laikā tā līmenis var celties par apt. 2 m. Dzilnupes poldera aizsargdambja garums sasniedz 1879m, stiepjoties no Āžkalna līdz Annas baznīcai.

Trenču Poldera aizsargdambis ir 6125m garš.

Aizsargdambis ir interesanta pastaigas vieta.  Savukārt ezers ir iecienīta makšķerēšanas un pīļu medību vieta.

Babītes ezera teritorijā jāievēro 24.05.2011. MK noteikumi Nr.409 “Dabas lieguma “Babītes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Dabas parks „Beberbeķi” 

(pastaigu taka, dzirnavezers)

Atrašanās vieta: Babītes pagasts; teritorijā starp Piņķiem, Brīvkalniem un Liberiem.

Niklāva Rubeņa foto

Beberbeķu dabas parks (platība 275 ha) dibināts 1977. gadā.  Teritorija izveidota bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Parka centrālo daļu aizņem ar silu un mētrāju apaugušas kāpas.

Parka dienvidrietumu daļā ir Beberbeķu dzirnavezers (10,3 ha), kas izveidojies, uz Beberbeķu strauta izbūvējot dzirnavas un izveidojoties dīķim. Tā vidējais dziļums – 1,7 m, lielākais dziļums – 3,5 m. 1972. gadā Beberbeķu dzirnavezers iztīrīts un padziļināts. Parka austrumdaļā atrodas mākslīga ūdenskrātuve.

Beberbeķu dabas parks ir iecienīta atpūtas un pastaigu vieta dažādos gadalaikos. Sniegotās ziemās slēpošanas cienītājiem iespējams izmantot dabas parka kāpu izveidoto reljefu. Teritorijā jāievēro „Dabas parka „Beberbeķi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Vairāk informācijas par dabas parku

Božu ūdenskrātuve

Atrašanās vieta: Babītes pagasts (Dzilnuciems, Taureņi)

Božu ūdenskrātuves apkaime ir skaista ekskursiju, atpūtas un pastaigu vieta. Ir iespēja ar velosipēdiem apbraukt ūdenskrātuvi (aptuvenais ceļa garums 7 km)

Lielupe

(Salas pagasts; Varkaļu kanāls, Gātciems, Pavasari)

Babītes ezera polderis (aizsargdambis)

Atrašanās vieta: Babītes ezera krastos

Dabas liegums „Cenas tīrelis”
(purva laipa, skatu tornis)

Atrašanās vieta: Babītes pagasts. Norādes: uz šosejas Rīga-Liepāja ; pēc 6 km, aiz Cielavām Cenas tīrelis un Purva laipa.

Dainas Brambergas foto

Cenas tīrelis (2133 ha) – Cenas purva nenoraktā daļa. Lielākoties samērā klajš augstais purvs ar izteiktu ezeriņu – lāmu kompleksu vidusdaļā un Z malā. Purvu ietver meliorēti meži, bet uz D no tā atrodas nosusinātie un izstrādātie frēzlauki. Daļa purva tiek izmantota kūdras ieguvei. Cenas tīrelis tiek uzskatīts par nozīmīgu nakšņošanas vietu sējas un baltpieres zosīm rudens migrāciju laikā. Viena no labākajām dzērvju ligzdošanas vietām Latvijā.

Tajā ir sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.

Purvs sācis veidoties apmēram pirms 5000 gadiem. 5 no 25 tīrelī sastopamiem biotopiem ir Eiropas nozīmes biotopi, kas kopumā aizņem 95% no purva teritorijas.

Cenas tīrelis ir skaists, mierpilns un noslēpumains. Lai kurā gadalaikā to apmeklētu, tā klusums un dabas skaņas pārsteidz. Pavasaros purvs ir īpaši interesants putnu vērotājiem. 2007.gada 16. jūnijā tika atklāta purva laipa (5 km), pa kuru ejot, iespējams nonākt viskrāšņākajās purva vietās.

Laipas malās izbūvētas vairākas atpūtas vietas (soliņi), bet vidusdaļā uzbūvēts putnu novērošanas tornis un tam blakus – atpūtas vieta ar galdiņiem.

Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumudabas liegumam „Cenas tīrelis” nav.

Vairāk informācijas par dabas liegumu

Vēstures ceļi Cenas tīrelī

Šo kara ceļu purvā arī tagad iespējams pamanīt, ja ievēro purvam neraksturīgos augus un augstākus kokus, kas ceļu ieskāvuši gluži kā stādīta aleja. Tā kā ceļa malas bija sausākas, tajās augošie koki izauga spēcīgāki un augstāki.

Gaļinas Buntes foto

Purvā I Pasaules kara laikā tika izbūvēts ceļš, kas vēl šobrīd tiek dēvēts par Kara jeb Strēlnieku ceļu.

Cenas tīreļa apkārtnē 1916./1917. gadā norisinājās sīvas cīņas starp vācu karaspēku un cariskās Krievijas 12. armiju, kurā ietilpa latviešu strēlnieku pulki. To vēsturiskais nosaukums – Ziemassvētku kaujas, un tās bija vienas no sīvākajām kaujām 1. pasaules kara laikā.

Pašā Cenas tīrelī aktīva karadarbība gan nav norisinājusies. 1915. gada rudens šajā apkārtnē kalpoja kā bāzes vieta cariskās armijas karaspēka daļām. Purvu šķērsoja t.s. Novgorodas ceļš.

Šie kara ceļi nodrošināja cariskās Krievijas armijas daļas apgādi. Lai tas būtu iespējams, purva ceļi tika īpaši nostiprināti no malas ar baļķiem un uzberot augsni ceļa vidusdaļā. Izveidojušies grāvīši nosusināja ceļu. Bet ļoti mitrās vietās ceļa braucamā daļa tika izveidota no dēļu seguma. Ceļa izbūvei noderēja vairākās kārtās salikti sasietu zaru kūļi, ko apbēra ar grunti.

Šo kara ceļu purvā arī tagad iespējams pamanīt, ja ievēro purvam neraksturīgos augus un augstākus kokus, kas ceļu ieskāvuši gluži kā stādīta aleja. Tā kā ceļa malas bija sausākas, tajās augošie koki izauga spēcīgāki un augstāki.

Piņķu ūdenskrātuve

Atrašanās vieta: Piņķi, Babītes pagasts

Gaļinas Buntes foto

Blakus Piņķu ūdenskrātuvei (pludmalē) iekārtota pludmales volejbola spēlēšanas vieta, futbola laukums un uzstādīti āra trenažieri.

Piņķu kanālā vasaras sezonā iespējams baudīt ūdensslēpošanas priekus, ko piedāvā ūdensslēpošanas bāze “Aqua sports”.

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”

Atrašanās vieta: „Rododendri”, Spilve, Babītes pagasts.  Mājaslapa: http://rododendri.lu.lv

Gaļinas Buntes foto.

Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte” ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijā. Tā izveidota priežu mežā 12 ha platībā. Te ir iespēja iepazīties ar plašo un daudzveidīgo rododendru ģinti, apskatot ievērojamo rododendru sugu un šķirņu kolekciju ar 76 savvaļas sugām un 262 šķirnēm.
Rododendru ziedēšanas laikā (no 15. maija līdz 15. jūnijam) audzētava atvērta katru dienu 9.00-18.00.

Vairāk informācijas skatiet mājaslapā http://rododendri.lu.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/10/2018 12:22
atpakaļ