Sestdiena, 2020. gada 15 . augusts

Vārda dienas: Dzelde, Zelda, Zenta

  • -A
  • A
  • +A

NOTEIKUMI

Amati (mēnešalgas, piemaksas, komandējumi, avansi)
Izdoti Nr. Nosaukums (konsolidētā versija/aktuālā redakcija)
27.11.2019. 9. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolā
17.06.2020. 12. Par Babītes novada pašvaldības komisijās strādājošo darba samaksu
25.07.2018. 7. Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Babītes novada pašvaldībā
22.02.2017. 2. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai aprēķināšanas un sadales kārtību
27.11.2019. 6. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes sporta kompleksā
27.11.2019. 8. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā
27.11.2019. 10. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā
27.11.2019. 7. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolā
27.11.2019. 11. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības bibliotēkā
27.11.2019. 12. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Sociālā dienestā
27.11.2019. 13. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību un sociālajām garantijām Babītes novada Bāriņtiesā
27.11.2019. 17. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”
27.11.2019. 14. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā
27.11.2019. 16. Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
28.05.2014. 12. Par atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem
30.06.2010 10. Par papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
Izglītība (kvalitātes novērtēšana, uzņemšana)
Izdoti Nr. Nosaukums (konsolidētā versija/aktuālā redakcija)
31.10.2018. 10. Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā
28.03.2018. 2. Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Salas sākumskolā
29.11.2017. 9. Kārtība, kādā Babītes Mūzikas skola organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 
29.11.2017. 8. Kārtība, kādā Salas sākumskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 
29.11.2017. 7. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība Babītes pirmsskolas izglītības iestādē 
29.11.2017. 6. Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
29.11.2017. 5. Kārtība, kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
23.07.2014. 16. Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
27.08.2014. 17. Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta vispārējās izglītības ieguvei privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs
28.03.2012. 4. Par stipendiju piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas izglītojamiem
25.09.2013. 10. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 28.03.2012. noteikumos Nr.4 „Par stipendiju piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas izglītojamiem”
29.09.2011. 7. Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās
Maksa (noma, cenrāži)
Izdoti Nr. Nosaukums (konsolidētā versija/aktuālā redakcija)
27.06.2018. 6. Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas mūzikas instrumentiem
27.09.2017. 4. Maksas pakalpojumu cenrādis par Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei 
27.07.2016. 4. Par mācību maksu Babītes mūzikas skolā 
30.03.2016. 2. Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības nekustāmās mantas iznomāšanai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai
23.02.2011. 3. Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ar pēd. groz. 29.05.2019.)
25.03.2015. 4. Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 4 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. noteikumos Nr.3 „Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu
22.01.2014. 1. Nomas maksas cenrādis Babītes sporta kompleksā (Noteikumi Nr.1., 22.01.2014. ar pēd. groz. 27.11.2019.)
25.09.2013. 6. Par grozījumiem Babītes novada domes 25.08.2010. noteikumos Nr.14 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības kustamās un nekustamās mantas iznomāšanai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanā”
25.09.2013. 7. Par grozījumiem Babītes novada domes 25.08.2010. noteikumos Nr.15 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs”
25.09.2013. 9. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 25.08.2010. noteikumos Nr.13 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Sporta un kultūras centrā”
26.01.2011. 1. Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības telpu iznomāšanai izglītības funkciju nodrošināšanai
25.08.2010. 15. Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Finanses un manta
Izdoti Nr. Nosaukums (konsolidētā versija/aktuālā redakcija)
17.06.2020. 11. Par grāmatvedības uzskaites kārtību Babītes novada pašvaldībā
31.10.2018. 9. Inventarizācijas organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā
27.06.2018. 5. Par dokumentu aprites kārtību Babītes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļā
 30.03.2016. 3. Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Babītes novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus protokols Nr.5, 44.§)
25.02.2015. 1. Par administratīvo un reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Babītes novada pašvaldībā (protokols Nr.3, 36.§)
22.04.2015. 5. Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā
23.09.2015. 10. Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs
25.11.2015. 12. Par grāmatvedības kārtošanu Babītes novada pašvaldībā
25.11.2015. 13. Par Babītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību
29.07.2015. 9. Par Babītes novada pašvaldības amatpersonu, darbinieku un citu personu komandējumiem
22.10.2014. 20. Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Babītes novadā un Babītes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014. – 2016.gadam 
Pēdējais atjaunošanas datums: 01/07/2020 15:11
atpakaļ