Sestdiena, 2020. gada 30 . maijs

Vārda dienas: Lolita, Vitolds

 • -A
 • A
 • +A

Nomas tiesības izsole

30.04.2019 09:33
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, izsola atklātā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr. 8048 003 0274 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas 0,05 ha platībā, (turpmāk tekstā – Zemes vienības daļa) nomas tiesības.
 2. Zemes vienības daļa apgrūtināta ar:
 • Atzīme – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,05 ha;
 • Atzīme – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos – 0,05 ha;
 • Atzīme –aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;
 • Atzīme –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
 • Atzīme – būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā – 0,05 ha;
 • Atzīme – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un Līguma par nomas tiesību piešķiršanu projektu un pieteikties dalībai izsolē var no izsoles pasludināšanas dienas informatīvajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 06.06.2019. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā – kancelejā.
 2. Informāciju par Zemes vienības daļu saņemt, kā arī pieteikties tās apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 3. Izsoles norises laiks un vieta: 11.06.2019. plkst.10.00 Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, ēkas 2.stāva sēžu zālē.
 4. Zemes vienības daļas nomas tiesības nosacītā (Izsoles sākotnējā) cena 620,00 EUR gadā un PVN.
 5. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 6. Reģistrācijas maksa 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 274 daļas 0,05 ha platībā nomas tiesību izsolei”;
 7. nodrošinājuma nauda 62,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 274 daļas 0,05 ha platībā nomas tiesību izsolei”.
 8. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli 80,00 EUR.
 9. Galvenie nosacījumi:
 • Nomas tiesības piešķiršanas mērķis – autostāvvietas uzturēšana (bez apbūves tiesībām).
 • Nomas tiesības termiņš – 6 (seši) gadi.
 • Nomas tiesību nedrīkst nodot trešajām personām.
  1. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļa 0,05 ha platībā atrodas sabiedrisko objektu apbūves teritorijā.
  2. Zemes vienības daļas nomas tiesības ieguvējam, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Izsoles rezultāta apstiprināšanas domes sēdē (lēmuma stāšanās spēkā), ir jānoslēdz līgums par nomas tiesības piešķiršanu.
  3. Papildus maksai par nomas tiesību nomas tiesīgais maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši Latvijas valstī noteiktajam apmēram, par Zemes vienības daļu maksā nekustamā īpašuma nodokli un veic vienreizēju maksājumu Zemes vienības daļas īpašniekam 205,70 EUR (divi simti pieci euro, 70 centi) apmērā, sedzot Pašvaldības izmaksas saistītas ar nomas tiesības maksas noteikšanu.

Līguma projekts

Izsoles noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/04/2019 09:53
atpakaļ