Svētdiena, 2021. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

No nākamā gada būtiski palielināti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

18.12.2020 11:09

25. novembra Babītes novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” (protokols Nr. 21, 26.§), kas paredz ar 2021. gada 1. janvāri ievērojamus atvieglojumus vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Salīdzinot ar līdzšinējo situāciju, nodokļa atvieglojuma palielinājums ir par 40 līdz 65%, turklāt saistošajos noteikumos iekļautas arī jaunas nodokļa maksātāja kategorijas, kas varēs pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

Atvieglojumu apmērs nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām no 2021. gada 1. janvāra:

  1. maznodrošinātām personām, kuras atbilst maznodrošinātās personas statusam (atbilstoši Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumam), piemērojams nodokļa atvieglojums 90% apmērā (iepriekš 50%);
  1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas kara dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekam un 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām piemērojams nodokļa atvieglojums 90% apmērā (iepriekš šāda kategorija saistošajos noteikumos nebija iekļauta);
  1. nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem (minētie pensionāri noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā, pilngadīgu bērnu, nav citu apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums un nav citu personu, ar kurām ir kopīga deklarēta dzīvesvieta) – piemērojams nodokļa atvieglojums 90%  apmērā (iepriekš 25%);
  1. personām ar I, II vai III grupas invaliditāti piemērojams nodokļa atvieglojums 90% apmērā (iepriekš 50%; kā arī no 2021.gada 1.janvāra nodokļa atvieglojums ir paredzēts personām arī ar III grupas invaliditāti);
  1. personai,  kuras bērnam, laulātajam, tēvam vai mātei ir I, II vai III grupas invaliditāte piemērojams nodokļa atvieglojums 90%(iepriekš 50%; kā arī no 2021.gada 1.janvāra šī kategorija papildināta ar personām ar III grupas invaliditāti);
  1. personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai tās laulātajam ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai trīs un vairāk bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu pilna laika klātienes studijās, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piemērojams nodokļa atvieglojums 90% apmērā (nodokļa atvieglojuma apmērs saglabāts līdzšinējā apjomā);
  1. fiziskai personai par mājokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai telpu grupu ar piekrītošām domājamām daļām no būves, kuras galvenais lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskaitot zemi un garāžu (ja tāda ir)) – piemērojams nodokļa atvieglojums 50% apmērā par ēku (ar nosacījumu, ka īpašnieks šajā īpašumā ir deklarēts vismaz 12 mēnešus. Iepriekš šādas kategorijas nebija).

Visi minētie nodokļu atvieglojumi ir piemērojami, ja īpašnieks 2020.gada 31.decembrī ir deklarēts savā īpašumā, izņemot 7. punktā minēto kategoriju, kur, lai pretendētu uz atvieglojumu, īpašniekam jābūt deklarētam vismaz 12 mēnešus.

Ja ģimene iegūst daudzbērnu ģimenes statusu kalendārā gada laikā, tad atvieglojumu ir iespējams saņemt, sākot ar nākamo mēnesi, iepriekš par to informējot nodokļu administratorus.

2. un 3. punktā minētās personas aicinām rakstīt iesniegumu Babītes novada pašvaldībai par atvieglojuma piešķiršanu. 2. punktā minētajām personām pielikumā jāpievieno statusu apliecinošs dokuments.

Ar 2021.gada 1.janvāri 4. un 5. punkts ir papildināts arī ar atvieglojumiem personām ar III grupas invaliditāti. Lai saņemtu atvieglojumu, lūdzam rakstīt iesniegumu Babītes novada pašvaldībai, pielikumā pievienojot invaliditātes apliecības kopiju vai lēmumu. Personām ar I un II grupas invaliditāti, kas jau līdz šim saņēma atvieglojumu un kam invaliditātes apliecība vēl ir derīga, jauns iesniegums nav jāraksta.

Pārējām kategorijām atvieglojumus piemēros automātiski. Ja saņemts maksāšanas paziņojums, kurā nav piemērots atvieglojums, kas pienākas, lūdzam sazināties ar nodokļu administratoriem.

Ar nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību un kritērijiem var iepazīties saistošajos noteikumos “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā” un zvanot vai rakstot nodokļu administratoriem: Arvim Ančevskim (tālruņa numurs 67914189, e-pasta adrese:   arvis.ancevskis@babite.lv) vai Olitai Zariņai (tālruņa numurs 67914386, e-pasta adrese: olita.zarina@babite.lv).

Informāciju apkopoja:

Lelde Drozdova-Auzāne,

Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/12/2020 14:33
atpakaļ