Sestdiena, 2021. gada 16 . janvāris

Vārda dienas: Lida, Lidija

 • -A
 • A
 • +A

Nekustamā īpašuma “Vecbatari” – izsole

12.02.2019 15:22
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – “Vecbatari” ar kadastra Nr. 8048 007 0165, kas sastāv no:
 • zemes vienības 0,0557 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165 un adresi – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”;
 • šķūņa ēkas 112,5 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165 001 un adresi – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv, un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 13.03.2019. plkst.10:00, ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 3. Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 13.03.2019. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā, 18.kabinetā.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 14.03.2019. plkst.10:00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
 5. Izsolāmās mantas izsoles sākumcena 3000,00 EUR.
 6. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 • reģistrācijas nauda 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”;
 • nodrošinājuma nauda 300,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”.
 1. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 200,00 EUR.
 2. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par Nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, naudu ieskaitot Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”.
 3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti ir savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS).
 4. Uz Nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesības.

Izsoles noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/03/2019 15:38
atpakaļ