2017. gada 18 . oktobrī

Vārda dienas: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

  • -A
  • A
  • +A

Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

09.10.2017 08:49
izsole

Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības Babītes novada pašvaldības valdījumā esošam objektam – garāžas Nr.7 Rīgas ielā Nr.2B, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0132 001 005, 28,9 m2 platībā (Turpmāk tekstā – Garāža Nr.7, arī – Nekustamais īpašums), Nekustamais īpašums ir pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaitē, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Garāžu būve ar kadastra apzīmējumu 80480030132001 nav pieņemta ekspluatācijā. Nekustamais īpašums garāžu būvē ar kadastra apzīmējumu 80480030132001 ir kopīpašuma, sastāvoša no 41 garāžas, 1/41 domājamā daļa. Garāža atrodas uz zemes vienības 0,4989 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Garāžas uzturēšanai nepieciešamā zemes platība no 0,4989 ha zemes sastāda 289/15669 domājamās daļas, kas ir 92 m2 (turpmāk tekstā – Zemesgabals).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā babite.lv un saņemt izsoles noteikumus var līdz 24.10.2017. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā.

Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Dzirkstītes Paņko.

Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 16.10.2017. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā 18.kabinetā.

Izsoles norises laiks un vieta: 26.10.2017. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.

Izsolāmo nomas tiesību sākumcena – 48 eiro mēnesī un PVN 21%.

Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 10 eiro.

Nekustamā īpašuma Nomas līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Nekustamais īpašums saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu atrodas darījumu iestāžu apbūves teritorijā (D).

Zemesgabalam apgrūtinājumu nav.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām. Par to nav slēgts nomas līgums.

Nekustamais īpašums tiek iznomāts autoremontdarbnīcas ierīkošanai un uzturēšanai.

Nekustamais īpašums tiek iznomāts vienlaikus ar Zemesgabalu. Zemesgabala nomas maksa nosakāma atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumu Nr.375 „Par publiskas personas zemes nomu” 7.punkta nosacījumiem: nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa apmēra.

Papildus Nekustamā īpašuma un Zemesgabala nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par Nekustamo īpašumu un Zemesgabalu un veic vienreizēju maksājumu – kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu – 181,50 eiro (viens simts astoņdesmit viens eiro un 50 eiro centi).

Nomnieks apdrošina nekustamo īpašumu.

Nomniekam nav tiesības Nekustamo īpašumu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Nekustamā īpašuma maksimālais iznomāšanas termiņš noteikts 12 gadi.

Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku nomas līgumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem, vienpusēji atkāpties no Nekustamā īpašuma nomas līguma un vienlaikus arī no Zemesgabala nomas līguma, neatlīdzinot nomniekam zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī nomnieka taisītos izdevumus nomas objektam, MK Noteikumu Nr. 515 “Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 82. punktā noteiktajos gadījumos.

Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu brīdinājumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, MK Noteikumu Nr.515 “Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 76. punkta 76.1. un 76.2. apakšpunktos noteiktajos gadījumos.

Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par Nekustamā īpašuma stāvokli, kā arī saņemt citu iznomātāja rīcībā esošu informāciju un iepazīties ar Garāžu Nr.7 dabā, kā arī ar Nedzīvojamo telpu nomas līguma un Zemesgabala nomas līguma projektiem.

Izsoles noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/10/2017 12:13
atpakaļ