Svētdiena, 2021. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Nekustamā īpašuma izsole

04.12.2020 12:58

Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0275, 239 m2 platībā.

Par Izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles Noteikumu 2.5. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, iesniegt līdz 29.12.2020. plkst. 10.00 pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV–2107, 2.stāva 18.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 11.01.2021. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.

Izsoles norises laiks un vieta: 13.01.2021. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.

Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 650 eiro.

Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 50 eiro.

Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karti Zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.

Nekustamajam īpašumam reģistrēts sekojošs apgrūtinājums – atzīme – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0275.

Izsoles noteikumi

Helēna Slava,

Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu administratore

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/12/2020 15:47
atpakaļ