Piektdiena, 2020. gada 30 . oktobris

Vārda dienas: Adīna, Nadīna, Ulla

 • -A
 • A
 • +A

Nekustamā īpašuma izsole

28.08.2020 11:44
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Laipu ielā 6, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0176, sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0176, 481 m2 platībā.
 2. Par Izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles Noteikumu 2.4. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu iesniegt līdz 24.09.2020. plkst. 10:00 pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV–2107, 2. stāva 18. kabinetā – kancelejā iesniegt pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 12.10.2020. plkst. 10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāva 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 14.10.2020. plkst. 10.00 ēkas 2. stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 2420,00 EUR.
 6. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 7. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējuma karti zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0176 atrodas dārza māju apbūves teritorijā (MD).
 9. Nekustamajam īpašumam nav reģistrēti apgrūtinājumi.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Helēna Slava, Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/09/2020 14:56
atpakaļ