Svētdiena, 2020. gada 31 . maijs

Vārda dienas: Alīda, Jūsma

 • -A
 • A
 • +A

Nekustamā īpašuma izsole

01.07.2019 08:48
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Sēņu iela 3, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8088 001 0184, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0184, 543 m2 platībā.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā babite.lv un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 19.08.2019. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli, kā arī iepazīties ar nekustamo īpašumu dabā.
 3. Izsoles norises laiks un vieta: 22.08.2019. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 4. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 3000,00 EUR.
 5. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 200,00 EUR.
 6. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 7. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti Nekustamais īpašums atrodas dārza māju apbūves teritorijā (MD).
 8. Nekustamajam īpašumam apgrūtinājumi nav reģistrēti.

IZSOLES NOTEIKUMI >>

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/07/2019 08:49
atpakaļ