Sestdiena, 2019. gada 19 . oktobris

Vārda dienas: Drosma, Drosmis, Elīna

 • -A
 • A
 • +A

Nekustamā īpašuma izsole

29.04.2019 11:17
izsole
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, 1,62 ha platībā.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā babite.lv un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 05.06.2019. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 3. Izsoles norises laiks un vieta: 06.06.2019. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 4. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 270000,00.
 5. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 1000,00.
 6. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 7. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti Nekustamais īpašums atrodas Vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD).
 8. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
 • uz Nekustamo īpašumu nostiprināta nomas tiesība ar termiņu līdz 16.04.2102.; nekustamais īpašums iznomāts daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai; izdota būvatļauja daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (63 dzīvokļi) jaunbūvei;
 • atzīme –aizsargjoslas teritorija gar Rožu ielu (būvlaide) – 0,08 ha;
 • atzīme –aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4MPa līdz 1,6MPa – 0,03 ha.
 1. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli, kā arī iepazīties ar nekustamo īpašumu dabā.

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/04/2019 09:34
atpakaļ