Trešdiena, 2018. gada 23 . oktobris

Vārda dienas: Daina, Dainida, Dainis

 • -A
 • A
 • +A

Cirsmas izsole

01.10.2018 16:30
izsole
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Babītes novada pašvaldībai piederošu kustamu mantu – atmežojamās meža zemes cirsmu 0,5019 ha platībā (turpmāk tekstā – Cirsma) nekustamā īpašuma „Vēja ziedi”, kadastra Nr.80480030609, 0,57 ha platībā Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8084 003 0609, (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums).
 2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā babite.lv (skatīt šeit!>>), reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var līdz 22.10.2018. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā, par laiku, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.
 3. Cirte veicama kā atmežošanas cirte, cirsmā nenocērtot atsevišķus dabā ar horizontālu līniju apzīmētus kokus.
 4. Informāciju par Cirsmu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67914034.
 5. Izsoles norises laiks un vieta: 23.10.2018. plkst.10:00 ēkas 2.stāva sēžu zālē (telpa Nr.15) Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 6. Izsoles sākumcena 4725,00 EUR.
 7. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 8. Reģistrācijas nauda 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas maksa izsolei: Cirsma Nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 80480030609, Babītes pagastā, Babītes novadā”.
 9. Nodrošinājuma nauda 472,50 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsolei Cirsma Nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 80480030609, Babītes pagastā, Babītes novadā”.
 10. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 11. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam Cirsma Nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 80480030609, Babītes pagastā, Babītes novadā”.

Saistītā lapa:

Pēdējais atjaunošanas datums: 17/10/2018 09:40
atpakaļ