Trešdiena, 2021. gada 08 . decembris

Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

 • -A
 • A
 • +A

Nekustamā īpašuma izsole

29.06.2021 16:32
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes novadā, Babītes pagastā, kadastra numurs 8048 003 1781, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, platība 9718 m2.
 2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 27.07.2021. plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2. stāvā 18. kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.
 3. Izsoles norises laiks un vieta: 29.07.2021. plkst. 10.00 ēkas 2. stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 4. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 120 000.00 EUR.
 5. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 1000.00 EUR.
 1. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
  • navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidos;
  • drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam;
  • vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;
  • zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
  • zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
  • zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem.
 1. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu: apbūves tiesība uz zemes vienības daļu 0,57 ha, līdz 2047. gada 31. decembrim.
 1. Lietošanas mērķis: Komercdarbības objektu apbūve.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/06/2021 16:36
atpakaļ