Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Nekustamā īpašuma izsole

02.03.2021 14:40

Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0265, sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0267 191 m2 platībā.

Par Izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles Noteikumu 2.4. punktā minētās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, iesniegt līdz 24.03.2021. plkst. 10.00 pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV–2107, 2.stāva 18.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā ŠEIT. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 01.04.2021. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni: 67914436.

Izsoles norises laiks un vieta: 07.04.2021. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.

Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 810 eiro.

Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 50 eiro.

Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karti Zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā –  mazdārziņi (DzS2).

Nekustamajam īpašumam nav reģistrēti apgrūtinājumi.

Helēna Slava,

Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/03/2021 15:07
atpakaļ