Piektdiena, 2020. gada 30 . oktobris

Vārda dienas: Adīna, Nadīna, Ulla

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Nekustamā īpašuma atsavināšana par brīvu cenu [:]

03.10.2016 12:12

[:lv]Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokli “Ezeri”- 29, kadastra Nr. 8088 900 0189 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums), sastāvošu no:

  • daudzdzīvokļu mājas trešajā stāvā esoša dzīvokļa īpašuma, ar kopējo platību 38 m2 (viena istaba, virtuve, vannas istaba ar tualeti, gaitenis, pieliekamais, lodžija), t.sk. dzīvojamā platība 16,7 m2, ar adresi “Ezeri”- 29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;
  • kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no 3-stāvu būves ar kadastra apzīmējumu 80880050303001;
  • kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80880050303.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacītā cena EUR 7397,00 (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro un 00 eurocenti).

Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pie Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītāja Jāņa Ozoliņa pa tālruni 67914364 vai 27089211.

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums tiek slēgts trīs darba dienu laikā pēc personas pieteikuma iegādāties nekustamo īpašumu reģistrēšanas Babītes novada pašvaldības Administrācijā.

Pircējam pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā no Pirkuma līguma noslēgšanas, naudu iemaksājot Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr. LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma maksa par nekustamo īpašumu “Ezeri”- 29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”.

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Pašvaldībai nav pirmpirkuma tiesību nekustamā īpašuma iegādei.[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/10/2016 12:12
atpakaļ