Otrdiena, 2019. gada 22 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

Lielākie plānotie projekti 2018. gadā

13.02.2018 14:25
Ēka Liepu aleja 17 Babītes ciemā

2018.gadā kopējie ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā plānoti 14 503 147 eiro apmērā, tai skaitā nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz 2018.gada 31.augustam, mācību maksa Babītes mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas, bet izdevumi plānoti 21 103 703 eiro apmērā. Ņemot vērā to, ka 2017.gadā ieņēmumi pašvaldības budžetā pārsniedza izdevumus, tad budžeta līdzekļu uzkrājums no iepriekšējā gada ir 2 199 378 eiro, bet no 2017.gadā piešķirtā Valsts kases aizdevuma būvniecības projektiem tiks apmaksāti būvniecības darbi 2018.gadā.

2018.gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti 12 718 243 eiro, kas ir par 1 035 272 eiro vairāk nekā ienākumi 2017.gadā, no tiem 11 031 316 eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet 1 514 108 eiro – nekustamā īpašuma nodoklis. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir 2 107 453 eiro, kas ir par 62 781 eiro mazāk nekā 2017.gadā, un tas ir 19,1% no iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumiem.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 273 800 eiro apmērā, no tiem 245 800 eiro – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondā un dabas resursu nodoklis 28 000 eiro apmērā.

SABIEDRISKI NOZĪMĪGU ĒKU PĀRBŪVE
2018.gadā turpinās nekustamā īpašuma “Mildas” pārbūve Babītes ciemā, pārbūvējot bijušās telefonu centrāles ēku par pašvaldības dzīvokļu ēku sociālajām vajadzībām.
Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus pašvaldības Sociālā dienesta klientiem Babītē un Spilves ciemā, 2018.gadā Sociālā dienesta darbiniekiem būs pastāvīgas telpas ēkā Liepu alejā 17, Babītē. Liepu alejā 17 jaunas telpas būs arī pašvaldības bibliotēkas filiālei Babītes ciemā. (attēlā)
2016.gadā pašvaldības īpašumā tika iegādāts nekustamais īpašums “Salve” Spuņciemā, Salas pagastā, 2018.gadā paredzēts uzsākt projektēšanas darbus ēkas pārbūvei, bet 2019.gadā plānots īstenot ēkas pārbūves projektu, izbūvējot jaunas telpas pašvaldības bibliotēkai, sociālajam dienestam, dienas centram un pašvaldības administrācijai, tādējādi paplašinot telpas Salas sākumskolas ēkā “Pīlādzīši”.

IELAS, AUTOCEĻI/APGAISMOJUMS
No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas un sezonas uzturēšanas darbus, kā arī brauktuvju seguma atjaunošanas darbus par 301 668 eiro. 2018.gadā paredzēts īstenot pārbūves projektus, veicot asfaltbetona seguma izbūvi Meža ielai Babītē, Vārpu ceļam Dzilnuciemā, Spuņciema ielai Spuņciemā, Skolas ielas posmam Piņķos, Straupes ceļa posmam Gātciemā, Augļu un Ziedu ielas posmiem Priežciemā. Paredzēts izstrādāt tehniskos projektus Vītolu ielas Piņķos, Alstu ceļa Spilvē, autoceļa Annas- Vīkuļi posma, Kļavu ceļa posma Spuņciemā un piebraucamā ceļa pie ēkas Centra ielā 2 Piņķos pārbūvei. Autoceļa Annas – Vīkuļi pārbūvei paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansējums.
2018.gadā paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu Skolas ielas posmā gar Piņķu kapsētu, no Sila ielas līdz ēkām “Jaunmētras” un Rožu ielā 2 Babītē, Spuņciema ielas posmā Spuņciemā, no autoceļa A10 Rīga-Ventspils līdz kultūrizglītības centram “Vietvalži” Spuņciemā, kā arī Mēness ielas un Kleistu ielas posmos.

ATBALSTS/LĪDZFINANSĒJUMS
2018.gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi 364 530 eiro apmērā.
2017./2018. mācību gadā par 642 novadā deklarētiem bērniem tiek veikti maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā par to, ka šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes, par 416 novadā deklarētiem bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam, par 156 bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto vispārizglītojošo skolu apmeklējumam, 230 bērni no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (50% no kopējās summas pirmsskolas izglītības iestādēs un 1 eiro dienā vispārizglītojošajās skolās), bet līdzfinansējums 50% apmērā mācībām Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās tiek sniegts par 24 bērniem.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
2018.gadā turpināsies investīciju projekts – Babītes vidusskolas ēkas pārbūve, izbūvējot četru stāvu piebūvi ar kopējo platību 4000 kvadrātmetru platībā, lai no 2019.gada 1.janvāra nodrošinātu izglītojamos ar klašu telpām.
Ņemot vērā pozitīvu ikgadējo demogrāfisko situāciju un mehānisku iedzīvotāju pieaugumu migrācijas rezultātā, nepieciešams izvērtēt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecības nepieciešamību Piņķos.

APSAIMNIEKOŠANA/ŪDENSSAIMNIECĪBA
2018.gadā paredzēta Dzilnupes poldera sūkņu stacijas pārbūve, lai nodrošinātu ūdens atsūknēšanu no lauksaimniecības zemēm Dzilnupes poldera teritorijā. 2018.gadā paredzēts realizēt ES līdzfinansētu projektu „Dabas takas izveide pie Babītes ezera”, saremontējot Dzilnupes un Trenču polderu dambju virsmu, lai nodrošinātu iespēju pārvietoties ar velosipēdiem, kā arī uzbūvēt divus putnu vērošanas torņus.
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Babītes siltums” ir pasūtījusi tehnisko projektu un 2018.gadā Piņķos plāno uzbūvēt jaunu modernu katlumāju un administrācijas telpas, kā arī telpas tehniskajam personālam. Atbilstoši projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ilgtermiņa programmai, 2018.gadā jāizprojektē ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīkli Spilves ciema Spilves, Stropu, Silmaču ielās un Kleistu ceļā, lai 2019.- 2020.gadā šos projektus varētu īstenot. 2018.-2019.gadā nepieciešams izstrādāt projektu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūvei Piņķos, jo attīrāmo notekūdeņu apjoms tuvākajā laikā sasniegs attīrīšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo apjomu.

Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2018.gadā iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Pārskats par budžeta izlietojumu 2017.gadā:

Saistošie noteikumi Nr. 1 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2018.gadā” 

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/02/2018 14:25
atpakaļ