Trešdiena, 2021. gada 08 . decembris

Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

  • -A
  • A
  • +A

Bērnu uzraudzības pakalpojums

Līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam

Laikā, kamēr rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē Babītes novadā dzīvojošam bērnam nav pienākusi un ja viņš neapmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi, vecāki, sākot ar 2018. gada 20. jūniju, var  pieprasīt līdzfinansējumu par bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanu (auklītes nolīgšana).

Aicinām ģimenes izmantot atbalsta iespējas un iepazīties ar galvenajiem nosacījumiem līdzfinansējuma saņemšanai.

Kas var pretendēt uz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam?

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā reģistrēta pusotru līdz piecus gadus veca (kad bērns sasniedzis obligāto pirmsskolas vecumu) bērna vecāki, ja bērna un vismaz viena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada teritorijā un ja par bērnu netiek maksāts līdzfinansējums kādas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai.

Kur jāvēršas, lai saņemtu līdzfinansējumu?

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, jāvēršas Babītes novada pašvaldības administrācijā pie izglītības darba speciālista.

Kādi dokumenti jāiesniedz līdzfinansējuma pieprasīšanai?

Pieteikums (jāaizpilda atbilstoša iesnieguma forma).

Līguma ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopija.

Kurš būs tiešais līdzfinansējuma saņēmējs?

Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklītei) ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību. Par līguma noslēgšanas jautājumiem aicinām sazināties ar Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālisti, zvanot uz tālruņa numuru 67914552 vai 29169314 vai rakstot uz e-pasta adresi anda.ozolina@marupe.lv

Kāds ir līdzfinansējuma apmērs, un kas to nosaka?

Par līdzfinansējuma apmēru lemj Babītes novada pašvaldības dome, nosakot to vienam budžeta gadam. 2021. gadā noteiktais līdzfinansējuma apmērs ir 146.00 eiro mēnesī par vienu bērnu. (Babītes novada domes 27.01.2021. lēmums)

Vai ir noteikts sniegtā bērnu uzraudzības pakalpojuma apmērs mēnesī, lai varētu pretendēt uz līdzfinansējumu?

Līdzfinansējumu piešķir tikai tiem pakalpojuma sniedzējiem (auklītēm), kas nodrošina pilna laika pakalpojuma sniegšanu – ne mazāk kā 40 stundas nedēļā (8 stundas darbdienā). Gadījumos, ja bērns neizmanto auklītes pakalpojumus attaisnojošu iemeslu dēļ, pašvaldības līdzfinansējums tiek saglabāts.

No kura brīža līdzfinansējums tiek piešķirts?

Līdzfinansējumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc līguma noslēgšanas starp pašvaldību un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, un tas ir derīgs līdz attiecīgā gada beigām.

Vai līdzfinansējumu var saņemt gadījumos, ja bērnam tiek piedāvāta vieta pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki no piešķirtās vietas atsakās?

Atsakoties no piedāvātās vietas pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, būs iespēja pieteikties līdzfinansējuma par bērnu uzraudzības pakalpojumu saņemšanai, kamēr Babītes novada pašvaldībai nebūs iespēju nodrošināt vietas mācību apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē visiem rindā reģistrētajiem bērniem.

Vai vecāks var brīvi izvēlēties aukli? Piemēram, vai par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju var būt arī bērna vecvecāks?

Ja bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs atbilst pašvaldības 28.03.2018. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” minētajiem nosacījumiem.

Papildu informācija par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja sertifikāta iegūšanu un reģistrāciju pieejama Izglītības kvalitātes dienesta interneta vietnē www.ikvd.gov.lv, sadaļas „Reģistrācija” apakšsadaļā „Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija”.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālisti, zvanot uz tālruņa numuru 67914552 vai 29169314.

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/11/2021 17:32
atpakaļ