Piektdiena, 2020. gada 30 . oktobris

Vārda dienas: Adīna, Nadīna, Ulla

  • -A
  • A
  • +A

Informācija zemes īpašniekiem, kuru nekustamie īpašumi atrodas Ķemeru Nacionālajā parkā

24.09.2020 17:23

Ķemeru Nacionālais parks ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Tas izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, kā arī ar mērķi aizsargāt minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. Ķemeru Nacionālais parks iekļauts Natura 2000 teritorijā.

Babītes novada teritorijā ietilpstošā Ķemeru Nacionālā parka teritorijas daļa, lielākoties pieder privātpersonām. Saimnieciskā darbība parka teritorijā tiek ierobežota ar vairākiem normatīvajiem aktiem, no kuriem galvenie ir Ķemeru Nacionālā parka likums un Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumi Nr. 601 “Ķemeru Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Šajos normatīvajos aktos ir ietverta informācija par Nacionālā parka zonu sadalījumu un zemes izmantošanas nosacījumiem katrā no zonām.

Babītes novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma kartē Ķemeru Nacionālā parka teritorija ir noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem. Tā izdalīta ar mērķi, lai izvairītos no neatbilstošas apsaimniekošanas un informētu par ierobežojumiem ikvienu personu, un nekustamo īpašumu īpašnieku tiesību pārņēmējus.

Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas speciālisti ir apkopojuši publiski pieejamo informāciju par biotopiem un to apsaimniekošanas iespējām, kas sniedz skaidrojumus ne tikai par ierobežojumiem, bet informē arī par iespējām, saglabājot dabas vērtības:

 

AKTUĀLI BIOTOPU UN SUGU DZĪVOTŅU APSAIMNIEKOŠANAS PIEMĒRI LATVIJĀ

NACIONĀLIE PARKI:

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/N2000_nac_aizsardz_apsaimn_programma_2_NP.pdf (81-87.lpp.)

 

AIZSARGĀJAMO BIOTOPU SAGLABĀŠANAS VADLĪNIJAS LATVIJĀ DABISKĀS PĻAVAS UN GANĪBAS:

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_1d.pdf

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES ZEMES ĪPAŠNIEKIEM ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJĀS, MIKROLIEGUMOS, JŪRAS PIEKRASTĒ, UPJU UN EZERU AIZSARGJOSLĀS

https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-joma/brosura_final_web_13102017.pdf

 

Piņķu bibliotēkā pieejams grāmatu sējums “VADLĪNIJAS AIZSARGĀJAMO BIOTOPU SAGLABĀŠANU LATVIJĀ”

Informāciju sagatavoja:

Babītes novada pašvaldības Attīstības daļa

Pēdējais atjaunošanas datums: 24/09/2020 17:27
atpakaļ