2017. gada 27 . martā

Vārda dienas: Eiženija, Ženija

 • -A
 • A
 • +A

Sociālā aprūpe

Sociālā dienesta darba laiki

 Pirmdiena: 8.15 – 18.00
Otrdiena: 8.15 – 17.00
Trešdiena: 8.15 – 17.00
Ceturtdiena: 8.15 – 18.00
Piektdiena: 8.15 – 15.00
(Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Piņķos

Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā:
pirmdienās un  ceturtdienās:  8.30 – 12.15 un 13.00 – 18.00

Spuņciemā

“Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā:
pirmdienās un  ceturtdienās:  8.30 – 12.15 un 13.00 – 18.00  

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  e-pasts

Dienesta vadītāja

Kristīne Kalote

67511294

F. 67914435

socialaisdienests@babite.lv

Vadītājas vietniece
(Kontaktpersona bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)

Ināra Ļebedeka

67914550

 inara.lebedeka@babite.lv

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Ineta Zīverte

67914369

 ineta.ziverte@babite.lv

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Dace Šveicere

67914285

 dace.sveicere@babite.lv

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Rita Paršova

67511293

 rita.parsova@babite.lv

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Dace Ločmele

67914182

 dace.locmele@babite.lv

Sociālā darbiniece Salas pagastā

Judīte Širina Šalma

67147161

 judite.sirina-salma@babite.lv

Sociālā darbiniece Salas pagastā;
Kontaktpersona jautājumos par bezmaksas sociālo rehabilitāciju bērniem, kam noteikta invaliditāte

Gita Baltuša

67147161

 gita.baltusa@babite.lv

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja

Baiba Nāburga

66662859

Baiba.Naburga@babite.lv

Sociālā darbiniece daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

Inguna Upmane

 66662859 Inguna.upmane@babite.lv

Psihologs

 Irina Šķupele

67914375

Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ir Babītes novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Babītes novada iedzīvotājiem. 

Ja esat nonākuši krīzes situācijā un saviem spēkiem nespējat atrisināt radušās problēmas,
Jums var palīdzēt Sociālais dienests!

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas materiālās situācijas uzlabošanā. 

Saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Babītes novadā”noteiktos sociālos pabalstus piešķir tikai tām personām, kuras ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Babītes novada teritorijā.

Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājam vai viņa pilnvarotai personai jāvēršas Sociālajā dienestā. 

Sociālā dienesta pakalpojumi un to saņemšanas kārtība >>

Sociālā dienesta uzdevumi

 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 • Nodrošināt dažādu sociālo pakalpojumu pieejamību;
 • Risināt dažādu sociālo grupu sociālās rehabilitācijas un integrācijas jautājumus.

Sociālajā dienestā Jūs varat:

1.      Saņemt konsultācijas sociālās palīdzības jautājumos.

2.      Izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju var saņemt:

sociālos pabalstus:

2.1.   pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

2.2.   dzīvokļa pabalstu,

2.3.   pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs;

2.4.   pabalsts veselības aprūpei;

2.5.   pabalsts neparedzētiem gadījumiem;

2.6.   pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai;

2.7.   pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

2.8.   pabalsts specializētā autotransporta pakalpojuma izmantošanai.

pašvaldības pabalstus:

2.9.    pabalsts ārkārtas situācijā;

2.10.pabalsts pārtikas iegādei;

2.11.pabalsti mājoklim:

2.11.1.  pabalsts apkures izdevumu segšanai;

2.11.2.  vienreizējs pabalsts mājokļa remontam;

2.11.3.  vienreizējs pabalsts mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem;

2.12. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

pašvaldības sociālos pakalpojumus:

2.13. aprūpe mājās;

2.14. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

2.15.specializētais autotransports;

2.16.īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

2.17.ģimenes asistents.

3.    Neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju var saņemt šādus pašvaldības pabalstus:

3.1.   pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;

3.2.   pabalsts audžuģimenēm;

3.3.   pabalsts par bērnu, kuram noteikta invaliditāte;

3.4.   pabalsts noteiktu vecumu sasniegušām personām;

3.5.   pabalsts politiski represētām personām;

3.6.   pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas;

3.7.   pabalsts apbedīšanai.

4.      Babītes novadā ir pieejami šādi sociālie pakalpojumi:

4.1.   Zupas virtuve;

4.2.   Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs;

4.3.   Sociālās rehabilitācijas centrs „Ratnieki”.

5.      Sociālais dienests reģistrē personas rindā dažādu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.


Par ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās iestādēs

Ņemot vērā uzņēmēju ierosinājumu atvērt ziedojumu kontu, lai sniegtu atbalstu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām ar pašvaldības institūciju starpniecību, atgādinām, ka pašvaldības administrācija ir izstrādājusi noteikumus, kas ļauj veikt šādu labdarību.

Lai ziedojumu vai dāvinājumu nodotu, nepieciešams noslēgt finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, kurā būtu norādīts konkrēts saņēmējs (iestāde) un dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķis.

Papildu informāciju par iespējām un veidu, kā var nodot dāvinājumu vai ziedojumu pašvaldības institūcijām, interesenti var noskaidrot, iepazīstoties ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. izdotajiem noteikumiem Nr. 10 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, kas aplūkojami šeit. 


Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Centra iela 3, Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads
LV-2107
Tālr.: 66662859

Dienas centrs1 Dienas centrs2

Dienas centrs3 Dienas centrs4

Centra darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas

Sociālā dienesta klientiem:

 • bērniem;
 • bērnu vecākiem;
 • pensionāriem;
 • cilvēkiem ar speciālām vajadzībām;
 • un bezdarbniekiem.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Sociālā dienesta klientiem bez maksas piedāvā
(vasaras sezonā piedāvāto pakalpojumu klāsts tiek samazināts)

Veļas mašīnas izmantošana – pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts

 

Dušas izmantošana – pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts

 

Iespēja saņemt drēbes -otrdienās un piektdienās
Ikdienā iespēja nodot drēbes -lūgums – tīras un bez defektiem
Sadzīves tehnika un inventārs -to izmantošanas iespējas centra darbinieku uzraudzībā; iespēja attīstīt nepieciešamās prasmes

 

Nūjošana -interesēties pie centrs darbiniekiem
Mazā radošā darbnīca -pēcpustdienās bērniem
Radošā darbnīca pirmdienās plkst.14.30 (bērniem un pieaugušajiem)
Rokdarbi pieaugušajiem -interesēties pie centra darbiniekiem
Mākslas, pasaku terapijas grupa pieaugušajiem -pirmdienās plkst. 10.00
Psihologa pakalpojumi -pēc pieraksta pie Sociālā dienesta darbiniekiem
Ikdienā Iespēja iepazīties ar periodisko literatūru -lasīt uz vietas
Datora / interneta izmantošana – pēc iepriekšēja pieraksta
Datorapmācība iesācējiem – interesēties pie centra darbiniekiem
Galda spēles: – novuss, galda futbols, galda teniss, puzles, šahs, dambrete u.c. spēles
Brīvā laika pavadīšanas iespējas -skolas vecuma bērniem, pēc skolas!!!
Eiropas pārtikas paku saņemšana -trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm) u.c. pēc Sociālā dienesta atzinuma
Zupas virtuve – janvāris, februāris, marts, aprīlis, novembris, decembris
Uz laiku piedāvājam tehniskos palīglīdzekļus – staiguli, kruķus (interesēties pie sociālajiem darbiniekiem)

“Zupas virtuve” atsāks darbību, sākot ar 1. novembri  

Babītes novada pašvaldības sociālais dienests organizē „Zupas virtuvi” novada iedzīvotājiem, kuriem trūkst iztikas līdzekļu, kuri nonākuši dzīves grūtībās un kuriem kādu apstākļu dēļ nav iespēju pagatavot siltu ēdienu.

Piņķos
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā,
Centra ielā 3, Babītes pagastā
Otrdienās un piektdienās 11.30 – 12.30

Spuņciemā
ēkā „Pīlādzīši”, Salas pagastā (ieeja no virtuves puses)
Otrdienās un piektdienās   12.15 – 13.00

Līdzi jāņem:
trauks zupas saņemšanai:  1 personai – 1 litrs, personai klāt esot.

Sociālais pakalpojums – Aprūpe mājās

Sociālais dienests sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” Babītes novada iedzīvotājiem piedāvā sociālo pakalpojumu – „Aprūpe mājās”, kas personām no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī jebkuram iedzīvotājam pēc vajadzības, sniedz iespēju saņemt nepieciešamo aprūpi tieši mājās.

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” viena no struktūrvienībām „Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienests” pakalpojumu „Aprūpe mājās” sniedz kopš 2004. gada. Personas aprūpe var izpausties gan pamata, gan paplašinātās aprūpes pakalpojumu veidā, ietverot daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu ikdienišķu mājas darbu veikšanā, produktu piegādi mājās, uzraudzību medikamentu lietošanā, kā arī palīdzību personiskās higiēnas uzturēšanā.

Sociālais pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek piedāvāts:

 • bez maksas – personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un kurām tas piešķirts ar Babītes novada pašvaldības domes lēmumu;
 • par papildu maksu – jebkurai personai, kas šādu pakalpojumu vēlas izmantot.                      

Lai pieteiktos sociālajam pakalpojumam „Aprūpe mājās”, Babītes novada iedzīvotājiem ir jāsazinās ar Babītes novada pašvaldības Sociālo dienestu.


Saistītie dokumenti, normatīvie akti un saites 

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/10/2016 10:47
atpakaļ