Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi 2020.gadā

 

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
16.12.2020. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

Saistošie noteikumi Nr. 30 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības budžetā

1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 26 Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Babītes novadā

03.12.2020.

ārkārtas

(notiks attālināti)

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

25.11.2020. Lēmumi

Darba kārtība

Protokols

 

25.§ Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17  “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”” apstiprināšanu 

26.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 17 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” apstiprināšanu (stājas spēkā 16.12.2020.)

27.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 18 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”” apstiprināšanu  (stājas spēkā 16.12.2020.)

28.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 19 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”” apstiprināšanu

29.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”” apstiprināšanu (stājas spēkā 16.12.2020.)

30.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 21 “Grozījumi 2018. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā”” apstiprināšanu

31.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 22 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā”” apstiprināšanu

32.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 23 “Grozījumi 2010. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25 “Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu 

33.§ Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Grozījumi 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu (stājas spēkā 16.12.2020.)

35.§ Par grozījumiem 2020. gada pašvaldības budžetā 

28.10.2020. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

35.§

Babītes novada pašvaldības Administratīvās inspekcijas nolikums

37.§

Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

39.§

SN Nr.15 “Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 “Babītes novada pašvaldības nolikums”apstiprināšanu”

23.09.2020.

plkst. 14.00

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

21.§

Babītes vidusskolas nolikums

30.§

SN Nr.14 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2020.gada budžetā”

 

17.09.2020.

plkst. 9.30

ārkārtas

Darba kārtība

Lēmums

Protokols

 

16.09.2020.

plkst. 8.30

ārkārtas

Darba kārtība

Protokols

10.09.2020.

plkst. 9.00

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

26.08.2020.

plkst. 14.00

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

38.§

Par SN Nr. 11 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu

31.§

Cenrādis Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra un filiāles “Vietvalži” Salas pagastā kultūras pasākumu ieejas biļešu iegādei (01.09.2020.)

29.07.2020.

domes ārkārtas sēde

notiks attālināti

 

 

Protokols

Lēmumi

Rīkojums par Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi

Darba kārtība

 

22.07.2020.

Protokols

Darba kārtība

Lēmumi

45.§

Saistošie noteikumi Nr. 13 Babītes novada pašvaldības nolikums

 

 

07.07.2020.

domes ārkārtas sēde

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

4.§

Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību Finanšu komisijas nolikums

17.06.2020. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

 

 

38.§

Projekts “Saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

29.§

2019. gada Babītes novada pašvaldības Publiskais pārskats

39.§

Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

33.§

Par grāmatvedības uzskaites kārtību Babītes novada pašvaldībā

27.05.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

27.05.2020.

 

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

2.§

Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem

27.§

Noteikumi Nr.9 “Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitālu daļu pārvaldības noteikumi”

14.05.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Protokols

Pielikums protokolam Nr. 8

Lēmumi

1.§

Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 14.maija lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr.1  “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu

 

 

29.04.2020.

30.02.2020.

1.daļa – 29.04.2020.

Protokols

 

2.daļa – 30.04.2020.

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

41.§

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi Babītes mūzikas skolā

14.04.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

1.§

Saistošie notiekumi Nr.8 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” 

02.04.2020.  

Darba kārtība 

Protokols

Lēmumi

 

1.§

Projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikums

31.§

Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā

33.§

Saistošie noteikumi Nr.7 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2020.gada budžetā

26.03.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Protokols

Lēmums

1.§

Saistošie noteikumi Nr.5 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 23.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.9 “Babītes novada pašvaldības nolikums”

20.§

Rīcības plāns 2020.-2022.gadam

 

26.02.2020.

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

37.§

Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi

38.§

Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamā īpašuma, Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 009 0035, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8088 009 0035, 4813 m2 platībā IZSOLES AR PRETENDENTU ATLASI NOTEIKUMI

22.01.2020. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

28.§

Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020.gadā”

Paskaidrojuma raksts

24.§

Grozījumi noteikumos Nr. 10 “Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā'”

18.§

Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikums

15.§

Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi

29.§

Grozījumi noteikumos Nr. 13 “Par Babītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību

 

09.01.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Protokols

Lēmums

Darba kārtība

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/01/2021 15:07
atpakaļ