Pirmdiena, 2020. gada 30 . novembris

Vārda dienas: Andrejs, Andrievs, Andris

  • -A
  • A
  • +A

Babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi oktobrī

17.11.2020 10:28

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020.gada 28.oktobrī izskatīti 40 lēmumprojektu. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti.

Domes lēmumi īsumā:

dvīņu mājas divām telpu grupām Spilves ielā 83, Spilvē, Babītes pagastā, piešķirt adresi Spilves iela 83-1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads (telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80480040659001001) un Spilves iela 83-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads (telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80480040659001002);

mainīt nekustamajā īpašumā “Svīres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040659 Spilves ielā 83, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, lietošanas mērķi visā platībā no komercdarbības objektu apbūve uz individuālo dzīvojamo māju apbūve;

atļaut nekustamā īpašuma Rotaļu iela 2, kadastra Nr.80480010880, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480010845 sadalīt divās daļās atbilstoši zemes ierīcības plānam;

atbilstoši detālplānojuma zemes ierīcības darbu plānam esošā nekustamā īpašuma Liepu aleja 5A, kadastra Nr. 80480040236, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040236, Ķiršu iela 6, kadastra Nr. 8048 004 0027, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0234 un “Melnalkšņi”, kadastra Nr. 8048 004 0234, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0235 teritorijā izveidot jaunas zemes vienības un reģistrēt tās kā atsevišķus nekustamos īpašumus. Likvidēt adresi “Melnalkšņi”, Babīte, Babītes pagasts;

precizēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 80480120019 nosaukuma pieraksta formu, mainot to no “Ērgļu ligzda” uz “Ērgļu Ligzda”, Babītes pagastā;

mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām pie Liepu alejas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, atbilstoši lēmuma 1.pielikumā iekļautajā tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalījumam katrai atsevišķai zemes vienībai;

atļaut pievienot nekustamā īpašuma Nellijas iela 4, kadastra Nr. 80480080626, zemes vienībai 0.12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480080356 nekustamā īpašuma Nellijas iela 6, kadastra Nr. 80480080627, zemes vienību 0.1226 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480080357. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0.2426 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme un piešķirt adresi Nellijas iela 4, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. Likvidēt adresi Nellijas iela 6, Vīkuļi, Babītes pagasts;

atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Dzintaru ielā 2, kadastra apzīmējums 80480030726, un Dzintaru ielā 4, kadastra apzīmējums 80480030725, Piņķos, Babītes pagastā, novadā. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Dzintaru iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un likvidēt adresi Dzintaru iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Apvienotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme;

atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80480031186, 80480031187 un 80480031190 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes vienībai un uz tās esošajai ielai piešķirt nosaukumu Pakrastu iela un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;

atļaut no nekustamā īpašuma “Ķirši 268”, kadastra Nr.808800500334, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu un kadastra objektu zemes vienību 0.0133 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880050335, saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumu un adresi “Friči”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;

apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ābeles”, kadastra Nr. 80480030170, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030633 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;

aizstāt Babītes novada domes 02.04.2020. lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ūsiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130090 sadalīšanai Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr.3,11.§) lemjošas daļas 2.punktu ar tekstu „ Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 80480130136, platība – 0,50 ha, un piešķirt adresi/nosaukumu “Dzīpari”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,12 ha platībā individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK – 0601); 0,38 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK – 0101).” Aizstāt lēmuma lemjošās daļas 3.punktu ar tekstu „ Projektētai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480130137, platība – 0,52 ha, un piešķirt adresi/nosaukumu “Dravnieki”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0,12 ha platībā -individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK – 0601); 0,40 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK – 0101).”;

nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma “Dzilnustūrīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480071033, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

apstiprināt detālplānojumu zemes vienībai  “Jaunušas” ar kadastra apzīmējumu 80480040218 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;

atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām Priedes ielā 1 ar kadastra apzīmējumu 80480071048, Priedes ielā 2 ar kadastra apzīmējumu 80480071039, Priedes ielā 3 ar kadastra apzīmējumu 80480071047, Priedes ielā 4 ar kadastra apzīmējumu 80480071040, Priedes ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 80480071046, Priedes ielā 6 ar kadastra apzīmējumu 80480071041, Priedes ielā 8 ar kadastra apzīmējumu 80480071042, Priedes ielā 10 ar kadastra apzīmējumu 80480071043, Priedes ielā 12 ar kadastra apzīmējumu 80480071044, Priedes ielā 14 ar kadastra apzīmējumu 80480071045, Viestura ielā 6 ar kadastra apzīmējumu 80480070334, Viestura ielā 8 ar kadastra apzīmējumu 80480070333 un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80480070918, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pagastā, ko ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 80480010058, 80480010951, 80480010950, 80480010952, 80480010953, 80480010954, 80480010955, 80480011016, 80480011017 un 80480010939;

atļaut grozīt 2014. gada 13. maijā noslēgto Administratīvo līgumu par nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 13A, kadastra apzīmējumu 80480030262, detālplānojuma īstenošanas kārtību, nosakot līgumā ietverto uzdevumu īstenošanas termiņu – 2025. gada 31. decembris;

Babītes novada pašvaldības meta konkursa “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” organizēšanai izveidot Žūrijas komisiju, to nosakot šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa, komisijas locekļi – domes priekšsēdētājs Aivars Osītis, Attīstības komitejas priekšsēdētājs Gatis Štolcers, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Ozoliņš, Būvvaldes arhitekts Gints Zvejnieks, Babītes sporta kompleksa vadītājs Guntars Reika, Iepirkumu daļas vadītāja Linda Klāva, domes priekšsēdētāja vietniece Darja Cvetkova, Attīstības daļas projektu vadītāja Jolanta Ivanova, atbildīgais sekretārs – Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Vita Meimere. Uzdot Žūrijas komisijai organizēt metu konkursu “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” un tā nolikumu;

veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. noteikumos Nr.4 “Maksas pakalpojumu cenrādis par Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei”, aizstājot vārdus “Plānošanas un būvniecības daļas” ar “Attīstības daļas”;

pārjaunot noslēgto zemes vienības daļas nomas līgumu ar vienu personu Salas pagastā;

atcelt Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2020. lēmumu “Par nekustamā īpašuma Priedaines iela 11, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes vienības nomas līgumu pagarināšanu” (Prot. Nr.19, 13§). Izstrādāt zemes ierīcības projektu un atdalīt no nekustamā īpašuma Meistaru iela 4 zemes vienības daļu 0,2853 ha platībā, piešķirot jaunizveidotajai zemes vienībai adresi Priedaines iela 11. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Priedaines iela 11, Piņķos, Babītes pagastā, 0,2853 ha platībā. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar  kadastra numuru 80480030170 zemes vienības nosacīto cenu;

izsniegt izziņas individuālajam komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un privātpersonām par piekrišanu iegūt īpašumā zemes vienības Vīkuļos, Mežārēs, Piņķos un Lapsās, Babītes pagastā;

apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Laipu iela 6, Kūdrā, Salas pagastā, kadastra Nr. 80880010176, sastāvoša no zemes vienības 481 m2 platībā, izsoles rezultātus.  Nekustamā īpašuma ieguvējam nekustamo īpašumu pārdot uz nomaksu ar nomaksas termiņu par pirkuma maksu 2 520 eiro;

apstiprināt nekustamā īpašuma Priežu iela 5, Babītē, Babītes pagastā, kadastra apzīmējums 80480041054, kas sastāv no zemes vienības 0,8004 ha platībā, nosacīto cenu 110 250 eiro apmērā;

apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 80480041054 Brīvkalnos, Babītes pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,0239 ha platībā, nosacīto cenu 650 eiro apmērā;

papildināt Babītes novada pašvaldības 17.06.2020. lēmuma “Par iepirkuma komisijas izveidi pirmsskolas izglītības iestādes ēkas projektēšanai un būvniecībai” (protokola Nr. 11, 26.§) lemjošo daļu ar trešo punktu šādā redakcijā: “Pirmskolas izglītības iestādes ēkas projektēšanas un būvniecības iepirkuma komisijas locekļu darbu no 2020. gada 1. oktobra apmaksāt atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. noteikumos Nr.12 “ Par Babītes novada pašvaldības komisijās strādājošo darba samaksu” noteiktajam komisijas locekļu atlīdzības apmēram.”. No 2020. gada 1. oktobra atbrīvot Babītes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju Ievu Orbidāni no pirmsskolas izglītības iestādes ēkas projektēšanas un būvniecības iepirkuma komisijas locekļa amata pienākumu veikšanas, no 2020. gada 2. novembra iekļaut Babītes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju Martu Smilgu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas projektēšanas un būvniecības iepirkuma komisijas locekļu sastāvā;

atļaut SIA “Babītes Siltums” izbeigt ar vienu personu noslēgto īres līgumu par dzīvojamās telpas dzīvojamā mājā “Mildas” Babītē, Babītes pagastā, lietošanu;

piešķirt pabalstu 290 eiro apmērā vienai personai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 29.11.2017. noteikumu Nr.5 “Kārtība, kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu” VI. daļas 20.punktā, izsakot to šādā redakcijā:  “20. Kvalitātes piemaksas apmēra noteikšana: 20.1. 1.pakāpe – 30 eiro par likmi; 20.2. 2.pakāpe – 50 eiro par likmi; 20.3. 3. pakāpe – 70 eiro par likmi.”;

veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2019. noteikumos Nr.7 “Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolā”, izsakot noteikumu pielikuma Nr. 2 A un B variantus jaunā redakcijā;

izteikt Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2020. sēdes lēmuma  (protokols Nr.3, “Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam” 5., 6., 7. punktu lemjošās daļas 1.punktus jaunā redakcijā;

iedalīt 7 500 eiro  biedrības “Jaunie censoņi” Babītes novadā deklarēto bērnu dalības maksai sporta pasākumos, transporta pakalpojumu apmaksai, uzturēšanās izmaksām sporta pasākuma norises laikā un sporta inventāra iegādei 2020.gadā līdz 23.12.2020. Atcelt 2017.gada 26.aprīļa domes (protokols Nr.7, 42.§) lēmuma “Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam” 42.§ 1.punkta lemjošās daļas 1.punktu;

piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei dotāciju projekta „Baznīcas fasādes apgaismojuma atjaunošana” īstenošanai 2020.gadā 5 978,61 eiro apmērā;

ar 01.11.2020. papildināt Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmuma „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§) tabulu (ar pozīciju Nr. 1.47. un Nr. 1.48.);

ar 01.11.2020. Babītes novada pašvaldības Administrācijā izveidot jaunu struktūrvienību – Administratīva inspekcija un darbinieku amatu sarakstā atvērt trīs jaunas amata vietas: Administratīvās inspekcijas vadītājs (viena slodze), Administratīvās inspekcijas inspektors (divas slodzes);

Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā izdarīt sekojošus grozījumus: izteikt 5. punktu jaunā redakcijā:  “5. Administratīvās komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un četri locekļi, no kuriem viens pilda arī atbildīgā sekretāra pienākumus.”;

ar 29.10.2020. atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu veikšanas Babītes vidusskolas izglītības psihologu Daigu Broku. Ar 02.11.2020. iekļaut Administratīvās komisijas sastāvā Babītes pirmsskolas izglītības iestādes Saimniecības daļas vadītāju Jūliju Morgunovu. Ar 02.11.2020. par Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājas vietnieci apstiprināt Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli Agnesi Kārkliņu;

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2020. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 “Babītes novada pašvaldības nolikums”;

2020.gada Latvijas Republikas proklamēšanai veltītā svētku pasākumā paredzēto Babītes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanu pārcelt uz 2021. gada Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai veltīto pasākumu;

deleģēt darbam Mārupes un Babītes novadu kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādes darba grupā sekojošus pārstāvjus: izpilddirektori Elfu Slocenieci, ekonomisti Ilzi Lauri un Kancelejas vadītāju Lāsmu Kallisu.

Ar domes sēdes lēmumiem un protokolu iespējams iepazīties ŠEIT.

Aivars Osītis,

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 17/11/2020 11:31
atpakaļ