Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi janvārī

15.02.2021 11:52

2021.gada 21.janvārī notika Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas domes sēde, kurā piedalījās 12 domes deputāti. Tika izskatīti četri darba kārtībā iekļautie punkti.

Domes lēmumi īsumā:

piešķirt Babītes vidusskolas projekta “Babītes vidusskolas laika līnija” īstenošanai līdzfinansējumu 1 500 eiro apmērā;

veikt grozījumus 2020. gada 24. augusta līguma “Par nekustamā īpašuma “Vēja putni” apbūves tiesībām” 4.5.1. apakšpunktā, nosakot, ka Apbūves tiesīgajam būvniecības iesniegums un būves būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Babītes novada pašvaldības Būvvaldē līdz 2021. gada 1. februārim. Apgrūtināt Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0609, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 003 1645, ar ceļa servitūtu 107 m2 platībā, par labu valdošajam nekustamajam īpašumam “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 1667, zemes vienības kadastra apzīmējums  8048 003 1646;

veikt grozījumus 2019. gada 5. jūlijā noslēgtā līguma “Par apbūves tiesības piešķiršanu” ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 5.2. punktā, nosakot, ka līguma darbības laiks ir līdz 2031. gada 30. jūnijam.

atbrīvot ar 31.12.2020. no Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas locekles amata pienākumu veikšanas Jolantu Ivanovu. Atbrīvot ar 31.12.2020. no Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas locekles amata pienākumu veikšanas Jolantu Ivanovu. Iekļaut ar 01.02.2021. Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas sastāvā Babītes novada pašvaldības domes deputātu Nikolaju Antipenko. Iekļaut ar 01.02.2021. Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas sastāvā Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālisti Gintu Kairi-Kūlupu.

2021.gada 27.janvārī notika kārtējā Babītes novada pašvaldības domes sēde, kurā piedalījās 14 domes deputāti. Izskatīti 46 darba kārtībā iekļautie punkti.

Domes lēmumi īsumā:

atbilstoši 24.08.2020. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1665 001 un adresi Aveņu iela 2B, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

atbilstoši 26.09.2019. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1072 001 un adresi Mieru iela 6, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

atbilstoši 07.10.2019. akceptētajam būvprojektam grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1078 001 un adresi Mieru iela 7, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

atbilstoši 07.10.2019. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1077 001 un adresi Mieru iela 9, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

atbilstoši 19.10.2019. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1076 001 un adresi Miera iela 11, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

atbilstoši 09.10.2019. akceptētajam būvprojektam grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1075 001 un adresi Miera iela 13, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

atbilstoši 21.10.2020. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0913 001 un adresi Zaru iela 6, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

atbilstoši 10.08.2020. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0912 001 un adresi Zaru iela 8, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirt adreses divām telpu gupām;

piešķirt adresi mazstāvu daudzdzīvokļu ēkai zemes vienībā Saulkrastu ielā 2 ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1660 Saulkrastu iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Piešķirt 22 adreses mazstāvu daudzdzīvokļu ēkā Saulkrastu ielā 2 esošajām telpu grupām;

piešķirt adresi mazstāvu daudzdzīvokļu ēkai zemes vienībā Saulkrastu ielā 4 ar kadastra apzīmējumu  8048 003 1661 Saulkrastu iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Piešķirt 22 adreses mazstāvu daudzdzīvokļu ēkā Saulkrastu ielā 4 esošajām telpu grupām;

mainīt nekustamā īpašuma “Amatnieki”, kadastra Nr. 8088 003 0079, zemes vienībai 0.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0080 noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 0.25 ha platībā un neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 0.05 ha platībā. Atļaut no nekustamā īpašuma “Amatnieki” atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 0.32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0079, piešķirot adresi “Strazdi”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads. Mainīt zemes vienībai 0.32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0079 visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi;

atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Laipu ielā 6, kadastra apzīmējums 8088 001 0176 un Sēņu ielā 3, kadastra apzīmējums 8088 001 0184, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Sēņu iela 3, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads un likvidēt adresi Laipu iela 6, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads;

atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ceļāres 1”, kadastra Nr. 8048 004 0985, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0985 un nekustamā īpašuma “V10”, kadastra Nr. 8048 004 0713, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0713 daļa Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;

atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra Nr. 8048 008 0572, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0552  Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā;

apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Meža zvani”, “Meža vēji”, Parka aleja 2, Parka aleja 10, Parka aleja 12 zemes vienībām Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Mežābeles”, kadastra Nr. 8088 006 0015, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0139 Sīpolciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalei;

apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sebru Veisi”, kadastra Nr. 8048 009 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0044 Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei;

apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Čimalas”, kadastra Nr. 8088 003 0110, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0111 Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalei;

apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Upesloki”, kadastra Nr. 8048 008 0062, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0062 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei;

piekrist, ka detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Briežu iela 98, kad. Nr. 8048 007 0709, un Briežu iela 98A, kad. Nr. 8048 007 0529, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 2009.gada 23. septembra lēmuma izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 77, detālplānojuma realizācijas kārtība var tikt precizēta, noslēdzot administratīvo līgumu pēc tam, kad Babītes novada pašvaldības administrācijā ir iesniegts dokuments, kas apliecina, ka ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, kas izvietota zemes vienībā ar adresi Briežu iela 84A, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, ir tehniski izmantojamā stāvoklī vai rasts cits risinājums ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumam detālplānojuma teritorijai;

apstiprināt Administratīvā līguma par zemes vienības “Jaunušas” ar kadastra apzīmējumu 80480040218 Spilvē, Babītes pagastā, detālplānojuma īstenošanas kārtības redakciju;

piešķirt fiziskai personai pakalpojuma apmaksu dienas aprūpes centrā „Cerību ligzda” no 01.01.2021.-31.12.2021. Noteikt apmaksu 19,80 eiro par pakalpojumu dienā apmeklējumam piecas reizes nedēļā;

uzņemt fizisku personu sociālā dzīvokļa rindā;

piešķirt pašvaldības dzīvoklim “Mildas” Nr. 5 Babīte, Babītes pagasts, sociālā dzīvokļa statusu;

pagarināt sociālās dzīvokļa īres līgumu ar fizisku personu;

piešķirt vienreizēju pabalstu fiziskai personai mājokļa remontam 2 135 eiro apmērā;

piešķirt pabalstu 3 000 eiro apmērā fiziskai personai krīzes situācijas radīto seku pilnīgai vai daļējai novēršanai;

izsniegt  izziņas fiziskām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu zemes vienības Piņķos. Par vienas izziņas izsniegšanu atlikt lēmuma pieņemšanu;

apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0275 239 m2 platībā izsoles rezultātus, par nekustamā īpašuma ieguvēju apstiprinot fizisku personu. Pirkuma maksa 700 eiro;

apstiprināt izmaiņas  ”Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma” IV daļā “Komisijas apziņošanas kārtība” ietvertajā shēmā;

apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskonsultu Dāvidu Valteru par atbildīgo personu “Trauksmes cēlēja ziņojumu” izvērtēšanai. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskonsulti Anastasiju Savčuku par atbildīgās personas “Trauksmes cēlēja ziņojumu” izvērtēšanai aizvietotāju;

no 2021. gada 1. janvāra atbrīvot SIA “Braunijs” no Nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktās nomas maksas līdz brīdim, kad tiks atļauts nodrošināt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu klātienē. No 2020. gada 21. decembra atbrīvot fizisku personu no Nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktās nomas maksas līdz brīdim, kad tiks atļauts nodrošināt skaistumkopšanas pakalpojumus;

atlikt Babītes novada pašvaldības un fiziskas personas noslēgtajā sadarbības līgumā noteikto mācību maksas apmaksu līdz 2021.gada 15.jūnijam. Atlikt Babītes novada pašvaldības un fiziskas personas noslēgtā Instrumenta nomas līguma parāda 50 eiro  apmērā atmaksu līdz 2021.gada 15.jūnijam;

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā””;

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””;

slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Saliena” par Lakstīgalu ielas Piņķos, Babītes pagastā, ielas apgaismojuma līnijas iegādi pašvaldības īpašumā par cenu 1 eiro plus PVN 21% apmērā; slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Magdalēnas” par  Alstu un Lielās Zaru ielas Babītē, Babītes pagastā, ielas apgaismojuma tīkla iegādi pašvaldības īpašumā par cenu 1 eiro plus PVN 21% apmērā;

noteikt, ka Babītes vidusskolas 1. – 4. klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas atbalstu pārtikas paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas par laika periodu no 2021. gada 25.janvāra līdz 5.februārim. Vienam izglītojamam pārtikas pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācija 1,42 eiro ar PVN 21% apmērā, reizināta ar attālināto mācību dienu skaitu;

piešķirt pabalstu Babītes sporta kompleksa darbinieka tuviniekiem saistībā ar darbinieka nāvi;

apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;

Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmuma „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§) tabulu ar 01.02.2021. papildināt ar pozīciju Nr. 1.50. “Administratīvās inspekcijas inspektors. Mobilā tālruņa izmantošans limits 10 eiro.”;

apstiprināt „Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2021.gada izdevumu tāmi uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”. Noteikt atbalsta apmēru norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu: bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – ne vairāk kā 364 eiro mēnesī vienam bērnam. Bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – ne vairāk kā 291 eiro mēnesī vienam bērnam;

apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam 2021.gadā 146 eiro apmērā vienam bērnam mēnesī;

lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2021.gada izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem;

piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei dotāciju projekta “Liepu vainagošana pie Piņķu sv. Jāņa baznīcas” īstenošanai 2021.gadā 1 448.32 eiro t.sk. PVN 21% apmērā;

apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021.gadā”;

atlikt lēmuma pieņemšanu par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam.

2021.gada 29.janvārī notika Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 13 domes deputāti. Izskatīti pieci darba kārtībā iekļautie punkti.

Domes lēmums īsumā:

izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021.gadā”;

noteikt, ka Salas sākumskolas 1. – 4. klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas atbalstu pārtikas paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas par laika periodu no 2021. gada 25. janvāra līdz 5. februārim.Vienam izglītojamam pārtikas pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācija 1,42 eiro ar PVN 21% apmērā, reizināta ar attālināto mācību dienu skaitu;

apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8088 001 0265 Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,0191 ha platībā, nosacīto cenu 810 eiro apmērā;

piešķirt līdzfinansējumu 25 000 eiro apmērā Babītes Mūzikas skolas projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Babītes Mūzikas skolai” īstenošanai;

izsniegt izziņu fiziskai personai par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu zemes vienību Mežārēs.

Aivars Osītis, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Vairāk informācijas sadaļā Domes sēdes un lēmumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/02/2021 12:08
atpakaļ