Pirmdiena, 2020. gada 06 . jūlijs

Vārda dienas: Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

  • -A
  • A
  • +A

Apstiprināts Babītes novada pašvaldības budžets. Lielākie plānotie projekti 2019. gadā

07.02.2019 10:07

Babītes novada pašvaldības dome 23. janvārī apstiprināja Babītes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam, kas pašvaldības pamatbudžetā paredz ieņēmumus 15 300 961 eiro apmērā, bet izdevumi plānoti 19 403 051 eiro apmērā. Izdevumi plānoti lielāki, jo no iepriekšējā gada izveidojies uzkrājums 2 360 819 eiro, kā arī 2017.gadā piešķirts Valsts kases aizdevums Babītes vidusskolas pārbūvei.

2019.gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem un speciālās valsts budžeta dotācijas plānoti 13 373 271 eiro apmērā, kas ir par 692 951 eiro vairāk kā ienākumi 2018.gadā, no tiem 11 432 623 eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 1 506 878 eiro nekustamā īpašuma nodoklis un 433 770 eiro speciālā valsts budžeta dotācija. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā plānotas 2 076 910 eiro apmērā, kas ir par 21 268 eiro mazāk kā 2018.gadā un tas sastāda 18,1 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumiem.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 275 800 eiro apmērā, no tiem 245 800 eiro valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondā un dabas resursu nodoklis 30 000 eiro apmērā.

Sabiedriski nozīmīgu ēku pārbūve

2019.gadā turpināsies Babītes vidusskolas ēkas pārbūve, izbūvējot četru stāvu piebūvi 4000 kvadrātmetru platībā, tādējādi nodrošinot mācību telpas izglītojamajiem, kuru skaits turpina augt un drīzumā pārsniegs tūkstoti.

2016.gadā pašvaldības īpašumā iegādāts nekustamais īpašums “Salve” Spuņciemā, Salas pagastā. Šogad plānots uzsākt projektēšanas darbus ēkas pārbūvei, bet 2020. gadā ēkas pārbūves projektu realizēt, izbūvējot telpas pašvaldības bibliotēkai, sociālajam dienestam, dienas centram un pašvaldības administrācijai, tādējādi atbrīvojot telpas Salas sākumskolas ēkā.

 Ielas, ceļi, apgaismojums

No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas un sezonas uzturēšanas darbus, kā arī brauktuvju seguma atjaunošanas darbus par 393 420 eiro.

2019.gadā paredzēts realizēt pārbūves projektus, veicot asfaltbetona seguma izbūvi Spuņciema ielai Spuņciemā, Vītolu ielai Piņķos, Mēness ielas posmam Babītē, kā arī veloceliņa no Rīgas uz Jūrmalu, posma Babītes novada teritorijā, būvniecību .

Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu paredzēts pārbūvēt ceļa posmu pašvaldības autoceļam Annas – Vīkuļi, kopējās izmaksas paredzot 215 000 eiro apmērā.

Tāpat šogad paredzēts izstrādāt tehniskos projektus Babītes ielas pārbūvei Babītē, Kalna ielas posma izbūvei Brīvkalnos, Dzilnu ceļa posma pārbūvei Dzilnuciemā un izstrādāt izpētes projektu gājēju ietvei no Sēbruciema līdz Dzilnuciemam.

Šogad paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu Alstu ielā Spilvē, pie sabiedriskā transporta pieturas “Pumpas” un gar gājēju ietvi no Laimas ielas līdz sabiedriskā transporta pieturai “Liepezers” Mežāres ciemā.

Citi

Šogad plānots pabeigt Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūvi un pārbūvēt Trenču poldera sūkņu staciju, tādējādi nodrošinot ūdens atsūknēšanu no lauksaimniecības zemēm minētajos polderos.

Lai dažādotu sportisko aktivitāšu pieejamību novadā, plānots izbūvēt āra badmintona laukumu Babītē, Piņķos un Brīvkalnu ciemā – āra galda tenisa galdus un āra spēka trenažierus pie futbola laukuma Piņķos.

Tāpat kā 2018.gadā, arī šogad Babītes novada pašvaldība piešķirs finansējumu Piņķu Jāņa draudzei sakrālā mantojuma saglabāšanai – gājēju ietves gar baznīcu uz Piņķu kapsētu apgaismes izbūvei, automašīnu stāvvietas pie kapsētas un pie baznīcas būvniecībai. Līdzfinansējuma apmērs – 165 000 eiro.

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Babītes siltums” 2019.gadā realizēs jaunas modernas katlumājas būvniecību , paredzot telpas uzņēmuma administrācijas darbiniekiem, kā arī telpas tehniskajam personālam, orientējošās izmaksas – 1 130 000 eiro.

2019.gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai pansionātos paredzēti finanšu līdzekļi 311 683 eiro apmērā, kā arī plānots atmaksāt Valsts kases aizdevumu, kas tika izmantots sociālās mājas būvniecībai Babītē.

2018./2019. mācību gadā par 904 novadā deklarētiem bērniem tiek veikti maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā, par to, ka šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes, par 451 novadā deklarētiem bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam, par 170 bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto vispārizglītojošo skolu apmeklējumam, 253 bērni no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (50% no kopējās summas pirmsskolas izglītības iestādēs un 1,00 eiro dienā vispārizglītojošajās skolās), bet līdzfinansējums 50% apmērā mācībām Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās tiek sniegts par 40 bērniem.

Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2019.gadā iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Informāciju sagatavoja:
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.nr.: 67914650, mob.tālr.nr.: 26120706
E-pasta adrese:
mara.micule@babite.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/02/2019 10:08
atpakaļ