Sestdiena, 2019. gada 19 . oktobris

Vārda dienas: Drosma, Drosmis, Elīna

 • -A
 • A
 • +A

Apbūves tiesību izsole

06.03.2019 15:40
izsole
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, izsola atklātā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr. 8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 016 daļas 7 ha platībā, (turpmāk tekstā – Zemes vienības daļa) apbūves tiesības.
 2. Zemes vienības daļa nav apgrūtināta ar lietu tiesībām.
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un Līguma par apbūves tiesību piešķiršanu projektu un pieteikties dalībai izsolē var no izsoles pasludināšanas dienas informatīvajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 21.06.2019. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā – kancelejā.
 4. Informāciju par Zemes vienības daļu saņemt, kā arī pieteikties tās apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 5. Izsoles dalībnieka pretendentam līdz 30.04.2019. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV – 2107, 2.stāva 18. kabinetā-kancelejā jāiesniedz plāns tajā norādot Multifunkcionālā sporta centra būvju un sporta aktivitāšu zonu novietojumu Zemes vienības daļā, t.sk. telpu grupu un zonu sadalījumu paredzētajos lietošanas veidos (turpmāk tekstā – Plāns). Plāns tiek reģistrēts Plānu reģistrācijas sarakstā (Pielikums Nr.7), aizklāti (neizpaužot Plāna iesniedzēju) tiek vērtēta Plāna atbilstība apbūves tiesības piešķiršanas mērķim un līdz 31.05.2019.(nosūtīšanas pasta zīmogs) Izsoles dalībnieka pretendentam tiek paziņots Plāna atbilstības izvērtēšanas rezultāts.
 6. Izsoles norises laiks un vieta: 25.06.2019. plkst.10:00 Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, ēkas 2.stāva sēžu zālē.
 7. Zemes vienības daļas apbūves tiesības nosacītā (Izsoles sākotnējā) cena 1700,00 EUR par vienu ha/gadā (par 7 ha gadā – 11900,00 EUR).
 8. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 9. Reģistrācijas maksa 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 016 daļas 7 ha platībā apbūves tiesību izsolei”;
 10. nodrošinājuma nauda 1190,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 016 daļas 7 ha platībā apbūves tiesību izsolei”.
 11. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli 1000,00 EUR.
 12. Galvenie nosacījumi:
 13. Apbūves tiesības piešķiršanas mērķis – Multifunkcionāla sporta centra (nedzīvojama ēka), kas sastāv no tenisa, pludmales volejbola un basketbola laukumiem, trenažieru, boksa, cīņas, aerobikas, deju un baleta zālēm, ielu vingrošanas rīku un bērnu atpūtas zonām, kafejnīcas un citām ar sportu saistītām telpām/zonām, stāvlaukuma un ar to saistītu inženierkomunikāciju izbūve (turpmāk tekstā – Būve).
 • Apbūves tiesības termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi skaitot no apbūves tiesības piešķiršanas līguma spēkā stāšanās brīža.
 • Būves būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) mēnešu laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.
 • Objekts jāuzbūvē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānodod ekspluatācijā līdz 2024.gada 31.decembrim.
 • Apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.
  1. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 Zemes vienības daļa 7 ha platībā atrodas:
 • Rekreācijas teritorijā (A) – 4,51 ha platībā;
 • Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā (S) – 1,89 ha platībā;
 • Līnijbūvju apbūves teritorijā (TL) – 0,42 ha platībā;
 • Parku un apstādījumu teritorijā (DA) – 0,18 ha platībā.
  1. Zemes vienības daļas apbūves tiesības ieguvējam, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Izsoles rezultāta apstiprināšanas domes sēdē (lēmuma stāšanās spēkā), ir jānoslēdz līgums par apbūves tiesības piešķiršanu.
  2. Papildus maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši Latvijas valstī noteiktajam apmēram, par Zemes vienības daļu maksā nekustamā īpašuma nodokli un veic vienreizēju maksājumu Zemes vienības daļas īpašniekam 847,00 EUR (astoņi simti četrdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā, sedzot Pašvaldības izmaksas saistītas ar apbūves tiesības maksas noteikšanu.
  3. Apbūves tiesīgajam ir pienākums viena mēneša laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas Līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu reģistrēt zemesgrāmatā.

Izsoles noteikumi

Līgums par apbūves tiesību piešķiršanu (projekts)

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/03/2019 11:33
atpakaļ