Ceturdiena, 2020. gada 13 . augusts

Vārda dienas: Elvīra, Rēzija, Velga

 • -A
 • A
 • +A

Apbūves tiesību izsole

03.06.2020 08:48
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, izsola atklātā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 1667, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1646, 4107 m2 platībā apbūves tiesības.
 2. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un līguma (par nekustamā īpašuma “Vēja putni” nomu ar apbūves tiesībām) projektu un pieteikties dalībai izsolē var līdz 13. 07. 2020. plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2. stāvā (18. kabinetā) pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.
 4. Saņemt informāciju par nekustamo īpašumu, kā arī pieteikties tā apskatei var, zvanot Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei pa tālr. 67511290.
 5. Nekustamā īpašuma apbūves tiesības izsoles norises laiks: 15. 07. 2020. plkst. 10:00; izsoles vieta: Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva sēžu zāle Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV – 2107.
 6. Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nosacītā (izsoles sākotnējā) cena gadā ir 1687, 00 EUR bez PVN 21%.
 7. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības A/S “Swedbank” kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 • reģistrācijas maksa – 50, 00 EUR –  ar norādi „Reģistrācijas maksa izsoles objekta “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, apbūves tiesību izsolei”;
 • nodrošinājuma nauda – 168, 70 EUR – ar norādi „Nodrošinājuma  nauda izsoles objekta  “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, apbūves tiesību izsolei”.
 1.  Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli –100, 00 EUR.
 2.  Galvenie nosacījumi:
 • apbūves tiesības piešķiršanas mērķis – nedzīvojamas ēkas –  pirmsskolas izglītības iestādes – ēkas (būves)  – būvniecībai;
 • apbūves tiesības termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi, skaitot no apbūves tiesības piešķiršanas līguma spēkā stāšanās brīža;
 • pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas;
 • objekta būvniecība jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.
 • apbūves tiesības nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.
 1. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008 . – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējuma karti zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS), rekreācijas teritorijā (A) un ūdeņu teritorijā (DŪ).
 2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ,,Vēja putni” reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (NĪLMK – 0900) 0, 4100 ha platībā.
 3. Nekustamā īpašuma nomas ar apbūves tiesībām ieguvējam ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc rezultāta apstiprināšanas domes sēdē (lēmuma stāšanos spēkā) ir jānoslēdz līgums par apbūves tiesības piešķiršanu.
 4. Apbūves tiesīgais, noslēdzot līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu, veic vienreizēju maksājumu nekustamā īpašuma īpašniekam 326, 70 EUR (trīs simti divdesmit seši euro, 70 centi) apmērā, sedzot Pašvaldības izmaksas, saistītas ar apbūves tiesības maksas noteikšanu.
 5. Apbūves tiesīgajam ir pienākums viena mēneša laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas reģistrēt zemes grāmatā līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu.

Izsoles noteikumi

Līgums

Helēna Slava, Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/06/2020 09:03
atpakaļ