Otrdiena, 2020. gada 07 . jūlijs

Vārda dienas: Alda, Maruta

  • -A
  • A
  • +A

Aicinām iesaistīties Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādē

12.12.2016 10:38

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 25. septembra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.17, 13.§) publiskai apspriešanai ir nodots Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotais projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.10.2019. – 06.11.2019.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma pilnveidoto projektu iespējams iepazīties:

  • elektroniskā veidā – Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā https://www.babite.lv/ un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6460;
  • izdrukas veidā – Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Lasīt vairāk>>

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 23. novembra lēmumu ir uzsākta jauna Babītes novada teritorijas plānojuma izstrāde. Izstrāde ierosināta, lai izstrādātu teritorijas plānojumu, kas atbilstu spēkā esošo teritorijas plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Visi pašvaldības attīstības dokumenti ir hierarhiski saistīti. Novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.

Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, kas apstiprināta ar Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. septembra lēmumu, nosaka novada attīstības vīziju „Babītes novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē”, kur kā vērtības izvirzīts cilvēks un ģimene, kā arī daba. Vīzijas sasniegšanai ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi, un katram stratēģiskajam mērķim noteikta ilgtermiņa prioritāte. Babītes novada attīstības programmā 2014.–2020. gadam, turpinot Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto, stratēģisko mērķu un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (skatīt 1. tabulu). Katram rīcības virzienam ir noteikti uzdevumi. Katru gadu Babītes novada pašvaldības dome apstiprina rīcības plānu, kurā apkopotas plānotās rīcības nākamajiem trim gadiem vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai, kas sakārtotas atbilstoši izvirzītajiem ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem. Līdz ar to tiek nodrošināta novada attīstība konkrētu mērķu sasniegšanai. Teritorijas plānojums ir viens no dokumentiem, kas virza novada attīstību konkrētā, izvirzītā mērķa sasniegšanā.

Vīzija „Babītes novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē”
Stratēģiskie mērķi SM1

„Spēcīga kopiena”

SM2

„Laikmetīga uzņēmējdarbība”

SM3

„Pievilcīga dzīves telpa”

SM4

„Efektīva pārvalde”

Ilgtermiņa prioritātes IP1

Kultūras telpas attīstība

IP2

Uzņēmējdarbības atbalsts

IP3

Infrastruktūras sakārtošana un attīstīšana

IP4

Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība

Vidēja termiņa prioritātes VTP1

Sociāli aktīva, nodrošināta, izglītota sabiedrība, kas balstās uz garīgām un tradicionālām vērtībām

VTP2

Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana

VTP3

Pašvaldības infrastruktūras attīstīšana

VTP4

Kvalitatīva pārvalde un dialogs ar sabiedrību

Rīcības virzieni RV1

Vēsturisko un garīgo vērtību izkopšana

RV2

Atbalsts stabilai uzņēmējdarbībai

RV3

Ieguldījums ilgtermiņa infrastruktūrā

RV4

Sabiedrības līdzdalības veicināšana

1.tabula: Babītes novada attīstības mērķi, prioritātes un virzieni

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Teritorijas plānojumā tiek noteikts teritorijas funkcionālais zonējums jeb teritorijas iedalījums zonās ar atšķirīgām prasībām atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei. Tāpat teritorijas plānojumā norāda publisko infrastruktūru, kas sastāv no tehniskās – transporta, sakaru, enerģētikas, ūdensapgādes un vides objektu un sociālās – izglītības, zinātnes, veselības un sociālās aprūpes, valsts pārvaldes, sabiedrisko pakalpojumu, kultūras un rekreācijas objektu infrastruktūras. Teritorijas plānojuma būtiska sastāvdaļa ir teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Patlaban spēkā esošais Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojums 2005.–2017. gadam ar grozījumiem nosaka divdesmit dažādas funkcionālās zonas, kur katrai ir noteikta teritorijas atļautā izmantošana. Funkcionālais zonējums tika noteikts atbilstoši teritorijas raksturam. Ievērojot, ka šāda situācija bija izveidojusies visās pašvaldībās un katrā no tām tika radīti atšķirīgi funkcionālie zonējumi, kuros orientēties spēja tikai konkrētās pašvaldības plānošanas speciālisti, radās situācija, kas sarežģīja teritorijas plānojumu izpratni, piemēram, tiem, kuri meklēja nekustamos īpašumus savu ideju realizēšanai dažādos novados. Līdz ar to, lai radītu vienotu pieeju visām pašvaldībām teritorijas funkcionālā zonējuma iedalījumā un to piemērošanā, kā arī, lai visās pašvaldībās būtu vienotas vispārīgās prasības apbūves noteikumiem, tika izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.

Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka divpadsmit funkcionālās zonas, starp kurām četras – savrupmāju apbūves teritorija (DzS), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija (DzD) un jauktas centra apbūves teritorija (JC) – var atrasties tikai ciemu teritorijās. Pārējās teritorijas var atrasties gan ciemos, gan ārpus tiem. 2. tabulā ir apkopotas funkcionālās zonas, atbilstoši kurām nosakāms funkcionālais zonējums jaunajā teritorijas plānojumā, ievērojot citas iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasības.

Funkcionālā zona Definīcija
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) Savrupmāju apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Jauktas centra apbūves teritorija (JC) Jauktas centra apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.
Publiskās apbūves teritorija (P) Publiskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Rūpnieciskā apbūves teritorija (R) Rūpnieciskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
Transporta infrastruktūras teritorija (TR) Transporta infrastruktūras teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.
Tehniskās apbūves teritorija (TA) Tehniskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.
Dabas un apstādījumu teritorija (DA) Dabas un apstādījumu teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotas dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
Mežu teritorija (M) Mežu teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.
Lauksaimniecības teritorija (L) Lauksaimniecības teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Ūdeņu teritorija (Ū) Ūdeņu teritorija ir funkcionālā zona, jo nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

2.tabula: teritorijas plānojuma izstrādē ievērojamais funkcionālā zonējuma dalījums

Teritorijas attīstības plānošanā ievēro dažādus principus, no kuriem viens ir atklātības princips, kas nozīmē, ka teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē tiek iesaistīta sabiedrība un tiek nodrošināts informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums. Līdz ar to Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļa, kas ir jaunā Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādātāja, aicina novada iedzīvotājus iesaistīties plānošanas procesā. Iesaistīties varēs dažādos veidos – apmeklējot kādu no sabiedrības iesaistes pasākumiem, aizpildot aptaujas anketas vai iesniedzot iesniegumus un priekšlikumus. Iesniegumi un priekšlikumi var būt dažādi. Sagaidāmie iesniegumi no nekustamo īpašumu īpašniekiem ir par konkrētām zemes vienībām noteiktā funkcionālā zonējuma maiņu. Tāpat var tikt iesniegti arī cita veida priekšlikumi, piemēram, par nepieciešamību izstrādāt pasākumus trokšņu mazināšanai kādā konkrētā teritorijā vai par sporta vai atpūtas laukuma trūkumu kādā no ciemiem. Nepieciešamā funkcija – basketbola laukums, veikals un tamlīdzīgi – var tikt iekļauta kāda no funkcionālajām zonām, un tam būs paredzēta vieta funkcijas īstenošanai. Šeit gan jāpiemin, ka teritorijas plānojuma izstrāde ir process, kurā mērķtiecīgi tiek organizēta novada teritorijas attīstība, domājot par tālāku nākotni. Ne vienmēr visas ieceres ir iespējams iekļaut novada teritorijas plānojumā, jo teritorijas attīstība tiek plānota kontekstā ar lielāku teritoriju, izvērtējot normatīvo aktu prasības. Šeit arī jāievēro, ka pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas seko tā īstenošana. Raugoties novada kontekstā, teritorijas plānojuma īstenošanas process noris stihiski, atsevišķu nekustamo īpašumu robežās. Līdz ar to izmaiņas nav sagaidāmas uzreiz, bet to realizācija iespējama ilgtermiņā.

Līdz 2017. gada 1. martam Babītes novada pašvaldības administrācija pieņēma priekšlikumus un iesniegumus Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādei.

Teritorijas plānojuma izstrādes darbs turpinās. Aicinām sekot turpmākai informācijai.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja


Saistītās ziņas:

03.10.2019. Par Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu

01.02.2017.  Vēl mēnesi var iesniegt priekšlikumus jauna Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādei

25.01.2017.  Iesaisties! Top jauns teritorijas plānojums 

06.12.2016. Par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

15.01.2019. Top jauns Babītes novada teritorijas plānojums. Iesaisties un piedalies publiskajā apspriešanā no 22.janvāra līdz 5.martam!

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/11/2019 15:47
atpakaļ