Sestdiena, 2020. gada 06 . jūnijs

Vārda dienas: Ardis, Ingrīda

 • -A
 • A
 • +A

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

28.01.2020 12:05
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 010 0474, sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238, 224 m2 platībā.
 2. Par Izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles Noteikumu 2.5. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, iesniegt līdz 24.02.2020. plkst. 10:00 pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV–2107, 2.stāva 18.kabinetā – kancelejā iesniegt pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 09.03.2020. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 11.03.2020. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 2140,00 EUR.
 6. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 7. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam, teritorijai, kurā atrodas Nekustamais īpašums, noteiktais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju apbūve.
 9. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
  • Atzīme – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238).
  • Atzīme – tauvas joslas teritorija gar upi (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238).
  • Atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238).

Izsoles noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/01/2020 11:41
atpakaļ